Komrat kasabasında bütünnä dolayın erindeki kuvetlerin temsilcilerin için bir seminar geçti. Bundan sora onnar var nicä hazırlasınnar lääzınmnı dokumentleri, deyni yapmaa  türlü proiektları, da Devlet dolay illerlemesiin fondundan para yardımı kabletmää.

Seminarda pay aldılar Komrat dolayın yaşamak punktların kuvetleri. Bu topluşta onnar var nicäydi annasınnar nicä çalışer Dolay illerlemäk agentstvosu  hem üürensinnär nicä proiektlar için dokumentleri doldurmaa, deyni kabletmää para yardımı türlü önemli proektlar için Devlet dolay illerlemesinin fondundan, annattı Dolay illerlemesinin agentstvosunun başı Valeriy Yanioglo.

VALERİY YANİOGLO, dolay illerlemesinin agentstvosunun başı: «Olayın en önemli neeti–Komrat dolayın erindeki  kuvetlerin temsilcilerinä yardım etmää üürenmää nasıl var nicä Devlet dolay illerlemesinin fondun yardımınnan türlü proektları giriştirmää. Herbir primar için hazırlandı birär fleşka lääzımnı dokumentlärlän, onnar olaceklar faydalı deyni proektların yarışmasında pay almaa».

Komrat dolay administraţıyasının başı İvan Topal nışannadı, ani erindeki kuvetlerin pay alması bölä olayda pek faydalı olacek yaşamak punktların illerlemesi için.

İVAN TOPAL, Komrat dolay administraţıyasının başı: «Regionun büfjetında olarsaydı 12-15 million ley, bu olacek bir ii yardım işlemää hem proektlara deyni finansları bulma. Kim gelmedi bu olaya, onnara sora taa zor olacek etiştirmää başkasını. Ta illeri da bölä bişey olduydu, da kimi yaşamak punktları bişey kabledämedilär».

Dolay illerlemesinin agenstvosu barabar regionun kuvetlerinnän savalşerlar investiţiyaları hem biznesı giriştirmää avtonomiyaya, urguladı Komrat kasabasının başı Sergey Anastasov.

Seminarın pay alannarı var nicäydi annasınnar Dolay illerlemäk merkezin çalışması için hem onun rolü için avtonomiyada. Bundan kaarä onnar var nicäydi üürensinnär nasıl hazırlamaa dokumentleri deyni pay almaa proekt yarışmasında.