Komratta kasım ayın 17-dä Gagauziya gençlär hem sport işlerindä bakannıı plannȇr geçirmää gençlär kurumnarın sergisini. Üürenicilerä annadaceklar kurumnarın işi için hem tanıştıraceklar serbest iş erlerinnän.

Kasım ayın 17-dä Moldovada her yıl yortulanȇr gençlär günü. Gagauziya gençlär hem sport işlerindä bakannıı kararladı bu yıl yortuyu geçirmää nekadar taa faydalı. Bununnan baalı avtonomiyanın gençlerindä olacek kolaylık tanışmaa gençlerin kurumnarınnan, angıları var büünkü gün Gagauziyada, ayırmaa kendilerinä en yakışanı, ya da bulmaa iş erini.

“Biz şindän sora kablettik 13 danışmak türlü gençlik kurumnardan, angıları pay alaceklar sergidä da tanıştıraceklar kendi işinnän. Bundan kaarä olaceklar sport kurumnarı da hem 1045asker kurumu ki göstermää , ani gençlär var nasıl zaanatlansınar sportlan ya da armataya gitmää. Önemli neet-ilerletmää bizim regionun gençlerini, onun potenţialını. Ki gençlär olsun neredä faydalı geçirsinär serbest vakıdını. Sergidä herbiri olacek kolaylık bulsun kendilerinä çana yakın zaanadı”, — annattı Olga Tretyak, gençlär politikasının ilerletmesi bölümün başı.

Studentlär nışannȇrlar, ani bu türlü sergilär olacek pek faydalı.

“Bölä sergilär lääzım geçirilsinär ki olsun kolaylık tanışmaa eniliklärlän. Sanȇrım faydalı olaceklar. İsterim adamaa gençlerä ii başarları üürenmektä hem adȇrım olsun iş erleri zerä işsiz yok yaşamak”.

“Plannȇrım gitmää bu sergiyä. İsterim annayım nekadar taa çok faydalı informaţiya. Gençlerä adȇrım üürensinär da kabletsinär stipendiya”.

Sergidä Gagauziya iş vermäk agentstvosu tanıştıracek gençleri serbest iş erlerinnän türlü sferalarda. Sergi yapılacek pazar günü kasım ayın 17 — dä saat 13:00 da başarılacek konţertlän.

 

tekst: L.Novak, video: G.Stavilov, montaj: İ.Varban