Moldova saalık Ministerliin ofiţial bilgilerinä görä, devletimiz çoktan girdi o devletlerin sayısına, neredä yaşayannarın büük sayısı içkilener. Bütün dünnedä saalıı koruyan kurumu bildirer, ani alkogolizm altıncı erdä duran sebep, angısının beterinä hastalıklar hem ölümnär olȇr. 

Аlkogolizm – alışık hastalıı, angısına uzun vakıtta alkogol içkilerin kullanılması getiter. Doktor-narkolog İvan Vieru belli eder, ani medik yardımına yaşayannar danışȇrlar bitki alkogolizm durumunda.

«Hasta bir zaman kendisi gelmeer. Taa sık hastalar atılȇrlar ilaçlanmaktan. Bakınca 90-cı yıllara, lääzım sölemää, ani büünkü sayı küçüldü. Taa ileri sayıya koyulardı 200 kişiyädän, şindi 100-150 insanadan. Uçöda koyulȇr zor hatindä adamnar», — dedi doktor.

Mediklär çizgileerlär, ani içkiyä alışkınnıı zor ilaçlamaa hem o çok vakıt alȇr. Problema onda, ani içkiyä alışık insan annayamȇȇr kendi hasta olduunu. Narkolog doktorları var nicä alınsınnar ilaçlamaa hastayı, er onun senselesi danışarsa, çünkü hastalar kendileri istämeerlär.

«Еr hasta kendisi bizä gelärsä, da sölärsä, ani bireri istämeer gitmää ilaçlanmaa, biz onu zorlan yok nicä ilaçlayalım», — annaştırdı İvan Vieru.

Аlkogolizm hastalıın var üç stadiyası. Üçüncü da en korkunçlu. Doktorun laflarına görä, Komrat dolayın poliklinikasında sayıya koyuldu taa çok orta hem büük yaşta insannar.

MD zaameti, saalıı hem soţial korumak Ministerliin haberlerinä görä, bizim devlettä, her yıl bir kişiyä orta sayısına görä 15,2 litra içki geler. 11- 17 yaşında gençlerin, may 40% makar bir sıra içkiyi kullandılar.