Geçmiş Pazar günü Komratta geçti şarap festivali «Gagauz şarap yortusu -2019». Bu olaya geldi üzlärlän musaafir hem Moldovadan, hem da aşırıdan. Komrat kasabasının meydanında vardı yaşamak punktlarını, şarap zavodlarını temsil edän 60 yakın podvorye.

Festival çeketti «Fıçılar» horeografiya oyunundan hem Gagauziyanın halk oyun kolektivlerin birliktä oyunundan. «Gagauz şarap yortusu» festivalini açtı Gagauziyanın öndercileri hem Moldova devletin prezidenti İgor Dodon.

Yortunun musaafirlerini selemnedi avtonomiyanın başı İrina Vlah. O belli etti, ani Şarap yortusunun var uzun istoriyası.

«Bizim regionumuz agrar eri sayılȇr, neredä en ii şarapları yapȇrlar. Biz pek isteeriz, ki Gagauziya güneşli, musaafirci olsun, kendi çalışkan insanınnan anılsın, bunun için biz sizinnän canımızı yortularımızda üreemizi açarak, göstereriz», — belli etti Gagauziyanın Başkanı.

Moldovanın prezidenti İgor Dodon urguladı nekadar önemli kuvetlerä çiftçileri hem şarapçıları tutturmaa.

«Bu yıl islää bereket oldu. Sindi büük dava durȇr – berekedi satmaa. Pek önemli, ki kuvetlär: prezident, premyer, başkan, en ilk islää paayı kursunnar hem alıcıları yardım etsinnär bulmaa, ki zaametiniz boşuna olmasın», — çizgiledi MD prezidenti.

GHT öndercisi Vladimir Kıssa belli etti, ani «Gagauz şarap yortusu» festivali yıl – yıldan zeedeleder musaafirlerini.

«Bu yıl hepsi dadacek 2019 – cu yılın eni şaraplarını. Bizim gagauzlar kendi çalışkannıını göstererlär. Şaraplardan kaarä, küülerin aullarında olacek kolaylıklarınız millet imeklerini datmaa hem halkın millet rubalarını görmää. Musaafirlerä danışarkana: bir sira bizim şarapları dattıynan, siz enidän burayı dönecenez», — söledi Kıssa.

«Gagauz şarap yortusu» festivalin çerçevesindä en ii şarapları ödülledilär. Onnarı belli eti profil komisiyası. Tarayıcıları belli ettilär 4 nomitaţiyada. Gran-Pri ödülünü kabletti şarabı yapan Komrattan.

Şarap yortusuna musaafirlär–Bulgariyadan, Ukrainadan, Şveţiyadan, Gruziyadan, Rusiyadan, Türkiyadan, Çehiyadan, Vengriyadan, Kazahstandan hem başka devlerdän geldilär. Oluşun musaafirlerin arasında çok turist Moldovadan hem aşırıdan vardı.

Komradın meydanında şarap kurumnarı hem avtonomıyanın yaşamk erlerinnän teklif edildi yakın 60 aula.

Gagauz millet kufnesinin tekrarlanmaz dadı — ev imeklerin dadına getirer, çünkü aşlar yapılȇrlar evelki reţeptlara görä.

 «Bu yıl biz kararladık aullarımızı eni çeşittä göstermää. Bizdä gösteriler gagauz imekleri hem gagauz şarabı. Teklif ederim hepsini datmaa bizim şarapları», — söledi Komradın primarı Sergey Anastasov.

Festivalin musaafirlerini кıırmaylan hem kaurmaylan, datlı sarmalarlan, bulgurlan, dolmaylan hem turşularlan, gevrek «gözlemelärlän», hem başka datlı millet imeklerinnän konukladılar.

«Bu yortu aklımıza getirder, ani kış zamanına gireriz, çobannar da koyunnarı çorbacılara daadȇrlar. Yortu birleştirer insannarımızı», — çızgiledi Çeşmä küüyün yaşayanı Pötr Çeban.  

Hepsi aullar gösterdilär gagauz halkın tradiţiyalarını hem adetlerini.

«Biz gösterdik gagauzlarda annaşmak adetlerini. Yortuda var kolaylıımız yılın berekedini gösterelim. Bütün Moldovanın sade üülen tarafında datlı şarapalar olȇrlar», — söledi Svetlıy komunanın primarı Pavel Filçakov.

«Biz hazırladık  küüyümüzün halk adetlerini. Odayı, angısında taa ileri gagauzlar yaşaardılar. Bütün aylä bir odada yaşaardı», — belli etti Kazayak küüyün yaşayanı Nikolay Çorna.

Moldovanın prezidenti İgor Dodon adadı, ani gelän yıl ao da koyacek aulunu bu yortuda.

Şarap festivali Gagauziyada 2007- ci yıldan, kasım ayın ilk pazarında geçiriler.