200 student avtonomiyanın KDU-dän, PTU-dän hem koledjlardan Gagauz Respublikasının prezidentin S.M.Topalın stipendiyasını 2019-2020 üürenmäk yılı için kabledeceklär. Onun sayısı 400 ley kuracek. Gagauziyanın büdjetından bu uura veriler 320 bin ley. Bunu i.in kararı kabletti Bakannık komiteti.

Studentlerin listelerini stipendiyanın kabletmesinä avtonomiyanın üüretim kurumnarı kendileri teklif ettilär.

«Gagauziyanın Üüretim Bakannıına karar veriler yollandırsınnar paraları herbir kabledän studentä 2019-cu yılın sentäbri ayından 2020 – ci yılın yanvar ayına kadar» — okudu dokumendi başkanın hem bakannık komitetin işlerini götürän bakannıın başı Olga Mitioglo.

Studentlerin 70% -di, kim kabledecek GR prezidentin S.M.Topalın stipendiyasını—başarlı üürenicilär, 25% — yufka soţial durumnu aylelerdän, studentlerin 5% -nä stipendiyä veriler üüretim kurumnarın yaşamasında aktiv pay alması için.

2016-cı yılından 2018-ci yılın dekabri ayınadan KDU-din, PTU-nin hem koledjin studentlerinä ödendi Gagauziya Başkanın stipendiyası. 2019-cu yılından ona Gagauz Respublikasının prezidentin S.M.Topalın stipendiyası adı koyuldu.