Cümnä organizaţiyası psiho-soţial uurunda yardım Merkezi bütün avtonomiyadan  kolaylıksız insannara yardım etmäk için birkaç proekt giriştirer. Büünkü  gündä «Kış 2019», «Ayakkabı 2019» hem zoor gezän ihtiar insannara yardım etmäk için  proektlär yapılȇr.

Valkaneş kasabasında Psihosoţial kurumu hem onun öndercisi Nadejda Mokan 6 yıl şansora parasız yardım ederlär kolaylıksız aylelerä. Onnar alȇrlar satın yakacak, da getirerlär o evlerä, neredä onnar lääzım. Bu yıl bölä bir yardım 100 –dän zeedä aylä kabledecek. Herbir evä 4 skladometra odun baaşlanacek.

«Bu yıl biz kapladık komuşu küüleri da. 456 skladometra odun lääzım daadılsın herbir kolaylıksız ayleyä. Bütün proektın sayısı – 21600 evro kurȇr. Bu yardım verilecek ölä insannara, nicä fukaarä aylelär, angı evlerdä var kolaylıksız uşaklar hem insannar, hem da yalnız yaşayan ihtiar insannara. 300 skladometra biz şansora dattık, ayırdık bu yıl birär metralık odunnarı ii kalitedän. Daattıynan odunnarı, bizim volontörlarımız, gidip ihtiar insannarın evlerinä, yarȇrlar odunnarı hem dizerlär. Yaşlı insannar pek sevinerlär bölä türlü yardıma. Biz kış vakıdında da brakmȇȇrız bu insannarı yalnız, çok sıra geleriz da yardım ederiz tutuşturmaa sobaları. Odunnarlan proektı biz yapȇrız şansora 6 yıl», — söledi Nadejda Mokan.

Taa bir proekt, angısını psiho-soţial kurumu giriştirer Gollandiyadan «МАХFacePosibil» fondun yardımınnan  — o ihtiar insannara deyni gezmäk kolaylıkları için tedarıklar ( makaklar, bastonnar hem hodunkilär), nışannadı Nadejda Mokan.

«Proektın paası – 2500 evro kurȇr. Bu proekt yardım edecek bizim kurumun ihtiarlarına kabletmää  makakları, bastonnarı, tekerleksiz hodunkileri, uşaklar için maasuz işleri, deyni olsun nicä gezmää, hem bioskemneleri hastalar hem yatalak insannar için.  Bu proekt bizdä ikinci sıra giriştiriler, ilk sıra iki yıl geeri ihtiarlar için bastonnarı hem yatalaklar için maasuz matrasları aldıydık. Dün hem büün bastonnarı insana dattık, öbür haftaya da öbür tertiplär geleceklär», — söledi psiho-soţial kurumun başı.

Taa bir proekt yapılȇr uşaklara deyni. Kirsova, Beşalma, Russkaya Kiseliya, Kotovskoe, Kongaz hem başka yaşamak punktlarında kolaylıksız aylelerin uşaklarına ayak kabı parasız verilecek. Ayak hastalıklarınnan hasta uşaklar da kabledeceklär bu yardımı. Baştan 310 danışmak toplandıydı, sora taa 23 danışmak verildi, bitki bitkiya 333 uşak kaliteli kış ayakkabıları kabledeceklär.

«Uşaklar, angıları gezäämerlär, onnara da baaşlayacȇz, neçinki bölä uşaklar için bir çift maasuz ayakkabı çok para eder. Uşakların ölçülerini almaa deyni geldiydi fabrikanın injeneri. ayakkabıların ilk partiyası hazır, yakın vakıtta da 23 çift hazır olacek. Hepsi lääzımnı materiallar geldilär İtaliyadan. Bu proektın paası – 11 000 evro», haberledi Nadejda Mokan.

Uşaklar için ayakkabılar proektini bir keret ypıldı 2017 yılda. Şindiki da ikinci oldu. 2017 yılda 325 uşak kablettiydi suuk zamanı için kaliteli ayakkabılarını.

Hepsi bu proektlar yapılȇr Gollandiyadakı «MAX FacePosibil» fondun yardımınnan.

 

Zinaida Efremova