Çeşmä küüyün bibliotekasında geçti 1946- 1947 yılların kurbannarın anmak  olayı. Onda pay aldılar o zoor vakıtları yaşamış küüyün yaşayannarı.

Anmak olayını hazırladılar bibliotekanın işçileri hem Çeşmä küüyün gimnaziyasının 9-cu klasın üürenicileri barabar gagauz dili hem literatura üüredicisinnän Nataliyäylan Kivel, yazer cesma.md.

Üürenicilär okudular şiirleri aaçlık için hem «Devlet ekmä» annatmanın parçasını, angısını yazdı Dmitriy Yanul hem Nikolay Baboglunun yaratmasına görä koyulu bir aktör sţenasını gösterdilär.

Olaya katıldılar o vakıtları yaşamış küüyün insannarı, angıları geçirdilär çirkin aaçlık vakıdını. Onnarın herbiri paylaştılar aklına getırmeklerinnän kendi zor küçüklüündän. Yaşlı insannar annattılar aaçlık vakıdında erlär için, neredä hastalar hem uşaklar durardılar.

Üürenicilerin birisi gösterdi olayın payalannarına aaçlık mezarların shemalarını  hem onnarın büünkü erlerini.

Yaşlı insannar dua etiilär, deyni başka kimsey bölä çirkin vakıtları yaşamasın.

Olayın bitkisindä hepsi andılar ölmüş insannarın cannarını hem mumnarı yaktılar.

Nışannayacez, ani Halk Topluşun deputatları, canavar ayın 15 –dä kaablettilär kanonu deyni canavar ayın 19 –da  Gagauz halkın arasında aaçlık kurbannarın  anmak günü bakılsın.