Canavar ayın bitkisindä, yada kasım ayın çeketmesindä avtonomiyanın uşak başçalarında güzü geçirmäk  olayları yapılȇr. Suleyman Demirel adına uşak başçasında uşaklar gözäl bir yortu yaptılar. Оnnar gagauz, rus hem moldovan dillerindä türkü hem şiir söledilär.

Bölä olaylarda uşaklar göstererlär kendi bilgilerin uurunu, ne onnar üürendilär bir parça vakıtta. Bu yortu uşaklar için pek meraklı geçer.

Komrat kasabasının 7 yaslanın metodistı Oksana Mutkoglo haberledi, ani üüredicilär çok vakıt harcadılar deyni hazırlamaa ii urda bir olay,  deyni uşaklar onu tutsunnar aklılarında.

«Büün uşaklar geçirdilär güzü, hazırladılar şiirleri, türküleri, lafları pek ii tutmuşlar aklılarında, çok türlü oyunnarda pay aldılar. Belli, ani üüredicilär ii çalışmışlar deyni hepsi onnar gözäl olayda kendilerini göstersinnär»,— söledi Oksana Mutkoglo.

Uşaklar en büük gruppadan çekettilär hazırlanmaa olaya taa bir ay geeri. Muzika uroklarında onnar üürendilär türküleri hem oyunnarı, deyni  olayda göstermää analara-bobalara nesoy uura onnar etiştilär, haberledi gruppanın üüredicisi Tatiana Todorenko.

«Bir ay hazırlandık. Zordu, ama lääzımdı hep okadar herbir uşaklan işlemää, göstermää nicä oynamaa. Bunnarı hepsini yaparkana, uşklar taa yakın hem dostlu oldular biri — birilerinä, başladılar annamaa biri — birilerini »,— haberledi üüredici.

Yortulu olay gösterdi analara- bobalara ne üürendilär uşaklar yaslada bitki aylarda. Bundan kaarä, onnar vardı nicä görsünnär nesoy uşaklar götürerlär kendilerini üüredicilärlän, hem nesoy onnarda baalantılar başka uşaklarlan.

Yortular yaslada uşaklara büük sevinmelik getirerlär, yardım ederlär  onnara taa ii kendilerini duymaa uşak başçasında, paytlaştılar analar –bobalar, angıları geldilär güzü yortuylan uşaklarlan birerdä geçirmää.

«Şükür etmää isteeriz üüredicileri. Yortu pek islää geçti, uşaklar moldovan, gagazu hem rus dillerindä lafedärdilär. Burada onnar türkü çalȇrlar, oyunnarı oynȇȇrlar, aktörluk zanaatını da üürenerlär. Bölä yortulara pek meraklı gelmää», — söledi anaların biri.

«Sayȇrım, ani bölä gözäl yortular lääzım taa sık olsunar, zerä uşaklar onnarı bekleerlär, da sevinerlär onnara», — paylaştı taa bir ana.

Bölä yortuların neetlerinä girer uşakları meraklı taraftan terbi etmää, göstermää naturanın gözelliini hem zebeliini, bilmää güzün nışannarını, üürenmää türlü gözäl siilreri, türküleri, söleyişleri, hem uşaklara bir sevinmelik getirmää, neçinki onnar pek beenerlär yortuları.

 

Zinaida Efremova