Canavar (oktäbri) ayın 18-dä «GRT» CK eni seçilmiş Gözledici Nasaatın azaları yayınladılar №2 kararını, angısında laf gider 2019-cu yılın harman (avgust) 9-da yıldırımnı yaamurun sebepindän bozulan tehnik tedarlıklarının düzülmesinin,  yada diyştirilmesinin  kolaylıklarının bulmasında komisiyanın kurması için. Ertesi günü canavar (oktäbri) ayın 19-da «GRT» CK işledilär insannar, angılarının hiç bir ilişiklii GRT-lan yok. Hep bu gün, haberlämeyeräk GRT-nın öndercisini, erindän çıkarıldı montaj kompüterlerin birisi. Hep ölä, Türkeyä devletinä yollamak için, erindän çıkarıldı Panasonik video mikşeri dä.

Bu komisiyaya girdilär «GRT» CK eni seçilmiş Gözledici Nasaatın azaları, GRT-nın birkaç uzmanı hem birkaç baamsız uzman:Bulgaru Yaroslav,Vedutenko Andrey. Onnarın adları dokumenttä yazılıydılar, nicä Gagauziyanın Babakannık Komitetin temsilcileri.

Andrey Vedutenko Gagauziyanın Pres-sekretarı gibi işleer.

Yaroslav Bulgaru geçän yılın yaz vakıdında «GRT» CK Gözledici Nasaatın geçmiş çaarışınınnan iş erindän «görevindä iş ükün kanona karşı gerçeklemesi için»  çıkarıldı. Bu  kararlan o daavaya danıştı.

Açıklamaa deyni, angı kriteriyalara görä ayırıldılar bu komisiyanın azaları, «GRT» CK jurnalistleri savaştılar baalanmaa GN öndercisininnän Donçeva Tatyanaylan, ama o telefon baalantısına cuvap vermedi. Onun yardımcısı Kolodeev Roman bu suruşa cuvap vermedi, teklif edip jurnalistlerä, GN öndercisininnän baalanmaa.

«GRT» CK öndercisi işini götürän  Vitaliy Gaydarji nışannadı, ani onu, bu komisiyanın cümertesi günü kompaniyada işlemesi için, Gözledici Nasaatı haberlämedi.

«Bendä var birkaç soruş GN sekretarinä: nezamandan beeri bu 2 kişinin, devletlän verilän tehnik «liţenziyasına» görä, var hakları ekspertiza yapmaa? Bän bu soruşa cuvap kabletmedim.  Bän GN engel etmedim. Üülendän sora Gagauziyanın yaşayannarı internettän tanıştılar haberlän, angısı annadardı, ani GRT-nın Radio hem TV bölümneri bir kuruşsuz düzülüp, işlemää başlaılar. Bu diil aslı, yalan. Bu iş maasuz yapıldı». – annattı «GRT» CK öndercisi işini götürän Vitaliy Gaydarji.

Kompaniya kendi kuvedinnän düzdü internet baalantısını hem kompaniyada çalışan kompüterlär başladılar lääzımnı uurda işlemää. Bu uura arcandı 4,5 bin leydän zeedä.

«Bana var nicä sölesinnär, ani bu diil büük para. Ama büün kompaniya kurtulamêr Vergi inspektiyasının tarafından  hem Daava uurları tarafından kompaniyanın sayılarının kapatmasından.  Bizä deyni bu 4,5 bin ley dä büük bir problema gibi oldular. Ama biz bunu yaptık, da bizdä peydalandı kolaylık etiştirmää, makar, radio signalını peredatçiklerä», — açıkladı Gaydarji.

Tehnik grupası, angısı kuruldu GN hem zanaatlandı radionun yayınlanmasının düzülmesininnän, bu iş için teleprogramaları montajlamak kompüterini çıkarıp kullandı.  2013-cü yılda «GRT» CK 2 montaj eri baaşış gibi Türkeyä devletindän geldi. Bu montaj erlerin  kompüterlerin sade birisinin  paası 139 bin ley tutêr.

«Daadıldı montaj eri, çıkarıldı kompüter. Bölä düzülmüşmüş radio yayını için kompüter, hem kolverilmiş radio yayını. Eer büün, kolvermää deyni radio yayaınını lääzımsaydı daatmaa yarım kompaniyayı, peydalanêr soruş: Bunun için mi kuruldu cümnä kompaniyası, ani kuvetlär, yardım erinä, bu dorumda,  piar mı kendilerinä yapsınnar? Bän sayêrım, ani bu diil islää bir iş. Teklif ederim yaşayannarı esaba almasınnar o haberleri, angıları intenettä peydalanêrlar. Açan bän büün işiderim, ani kolverildi TV yayını, yaşayannar  var nicä kendileri görsünnär ne oldu. Televizion nicä yoktu (işlemäzdi), ölä dä işlämeer. Ne yaptılar «uzmannar», onnar doorudan , Moldtelekom yayınına 23-cü kanala TRT kanalının retranslätiyasını kolverdilär. Bu mu GRT-nın işlemesi? Büün haberlär sade sayt için yapılêrlar. Başka programaları yayınlamaa kolaylık yok»,- çizgiledi V.Gaydarji.

Bu problema 2 buçuk ay geeri peydalandı, bu vakıdın süresindä kuvetlär hiç bir sıra bir da açıklama yapmadılar. Hiç birisi da, gelip, makar işçilärlän buluşmadı.

«Gücenerim, ani GRT politikacıların oyunnarının oyuncaa gibi oldu. Bölä işlär için kompaniyamızı 30 yıl kullanêrlar. Bu iş vermeer kolaylık kompaniyamıza ilerlemää. Kompaniyanın büünkü finans durumu da Bakannık Komitetinnän isteyiptä yapıldı. GHT kaavilenmiş subsidiyaların sayısı lääzımnı sayıda hem vakıdında verilmerlär. Bu işlerä cuvap, Gagauziyanın Finans bakannıı vermää istämeer. Te bölä durum büün bizdä»,- söledi Gaydarji.

Açan Televizionun işi erinä getirilecek, uzmannar karşı geleceklär kompüterlerin etmemezlii problemasınınnan, montaj kompüterleri lääzım haberleri hem programaları hazırlamak için. Vitaliy Gaydarji diil bir sıra danıştı kuvetlerä bu problemayı çözmää deyni, ama cuvap kabletmedi.

«Bu problemayı açıklamaa deyni, bän hiç bir sıra da para istämedim. Biz sade haberledik kuvetleri lääzımnı para sayısı için. Bugalteriyanın dokumentlerinä görä, bozulmuş oboruduvaniyanın paası 790 bin ley kurêr. Hiç bir danışmakta da bän belli emedim, ani problemayı çözmää deyni bukadar para lääzım», — çizgiledi V.Gaydarji.

Aklınıza getireriz, ani GRT-nın yayını harman (avgust) ayın 9-da, cumaa günü, kaybeldi. Tehnika tedarlıklarının bozulması sebepindän, programaların yapılması durguduldu. Kompaniyanın öndercilii istär-istemäz harman (avgust) ayın 13-dän, işçileri tehnik  durmasına evä yolladı.