Çadır kasabasında açtılar anmak taşını anılmış rus bilim adamına Valentin Moşkova. Monumenti koydular liţeyin önündä, angısı taşȇr onun adını.

Şannı olayında pay aldılar üüsek musafirlär, üürenicilär, üüredicilär hem kasabanın yaşayannarı.

Açarkan yortulu olayını, Gagauziya bilim — aaraştırmak merkezinın başı İrina Konstantinova urguladı, ani Valentin Moşkov girer o insannarın sayısına, angırı açtılar dünneyä bölä bir meraklı halkı nicä gagauzlar.

«Ondokuzuncu asirdä gagauz küülerindä Valentin Moşkov topladı bir zengin  folklor toplumunu – 200 zeedä masal, 100 zeedä türkü, söleyişleri hem başka. Moşkov vardı hem kaldı tarihimizdä nicä bir anılmış etnograf, angısı zanaatlanardı gagauzların köklerinin aaraştırmalarınnan», — urguladı İrina Konstantinova.

Olayda pay aldılar üüsek musafirlär hem avtonomiyanın başı İrina Vlah. Başkan söledi, ani bu olay önemli gagauzlar için.

«Valentin Aleksandroviç – bir büük adamdı, onun yardımınnan biz bilindik bütün dünnedä, topladı bizim istoriyamızı,  kulturamızı, yazardı laflıkları, üürenärdi gagauz dilini da geçirärdi hepsini kiyatlara», — söledi İrina Vlah.

Moldovada Russiyanın büük elçiliin temsiledeni Lidiya Ramadan paylaştı, ani Valentin Moşkovun yaratmaları yardım ederlär taa derindän üürenmää gagauz halkının kulturasını.

«Rusiya imperiyasında bu adam ilkti, kim çeketti gagauzlar için yazmaa. Çok türlü kiyatları kurdu gagauz halk türkülerinnän hem masallarınnan, angıları büünkü günü da yaşȇȇrlar herbir ayledä. Bizim için, Russiya yaşayannarına deyni o açtı  bizim kardaş halkımızın bir zengin kulturasını», — söledi Lidiya Ramadan.

Olayda pay aldı Valentin Moşkovun prapraunukası Pötr Moşkov, angısı baaşladı liţeya Moşkovun yaratmalarını, angıları tiparlandılar Russiyada 1991 yıldan sora.

«Bizim için o bir senselä, angısında var yaratmaları, angısı braktı bir iz istoriyada. Dostlar, üüreniniz istoriyayı, orada var türlü cevaplar türlü soruşlara», — dedi Pötr Moşkov.

Monumentı koymaa deyni ideyayı çıkardı Çadır kasabasının yaşayanı hem aktivisti – Nikolay Tukan.

«İsteerim sölemää, ani büünkü olay olacȇk nicä bir büük urok istoriyada. Hepsinä teklif ederim dikat olmaa istoriyanın momentlerinä hem faktlarına. Biz aaraştırmayacȇz kim o gagauzlar, onnarın için yazdı V. Moşkov», — söledi Nikolay Tukan.

Anmak taşına çiçeklerin koymasından sora, liţeyin üürenicileri gösterdilär bir kısa programma, angısında okudular hem annattılar V. Moşkovun yaratmalarından parçaları.

Valentin Moşkov – Rusiya İmperiyasının general – leytenantı hem anılmış istoriya uurunda bilim adamı, duudu mart ayın 25 –dä 1852 yılda.

Moşkov ilk bilim adamıydı, angısı yazdı gagauzlar için, onnarın istoriyası hem kulturası için, da bununnan bildirdi halkımızı bütün dünneyä. O yazardı taa Bessarabiya, Bulgariya hem Osman imperiyası için. Onun kiyadı «Bender dolayın gagauzları» şindiyadan hep taa zengin bir kiyat sayılȇr.

 

Zinaida Efremova