Çadır kasabasında rus bilim adamın Valentin Moşkovun adını taşıyan liţeyindä koyuldu anmak taşı. İniţiativaylan koymaa bu monumenti çıktı kasabanın yaşayanı Nikolay Tukan.

Nikolay Tukanın ideyası aslıya çıkarıldı erli hem avtonomiya kuvetlerin yardımınnan, haberleer Çadır kasabasının ofiţial saytı «Znamä» gazetasının haberinä dayanarak.

«İstoriyayı düzerlär insannar, angıları kendilerindän sora brakȇrlar büük intelektual hem materia zenginnikleri – kiyatları, türküleri, masalları, muzikayı, şiirleri,  gözäl erleri, kliseleri, hem başka. Hepsi bunnar kalacȇklar gelän evlad boylara hem bizim uşaklarımıza», — paylaştı fikirlerinnän Nikolay Tukan.

Avtonomiya hem erindeki kuvetlerin yardımından kaarä, monumentin kurmasına yardım etilär taa başka insannar da, angılarını Nikolay Tukan şükür eder.

«Moşkovun adına liţeya hem onun önderciliinä – Lübov Terzinovaya, Gagauziya bilim aaraştırmak merkezinä  büük şükürlär. Çok insan annadı, ani bu munument lääzım olsun, hem annadılar onun faydalıını cümneyä. Çok saa olsunnar insannar, angıları yardım ettilär bulmaa kolaylık, deyni yapmaa hem getirmää monumenti Kişinövdan burayı. İşçilär da pararsız yardım ettilär koymaa anmak taşını erinä», — söledi Nikolay Tukan.

GRT kanalın «Gagauziya gün gündän» programmasında Gagauziya bilim aaraştırmak merkezin başı İrina Konstantinova nışannadı, ani Çadırda liţey taşȇr Moşkovun adını, ama uşaklar bilmeerlär, kim o adam hem nesoy iz braktı gagauz kulturasında.

«Hodullanȇrız, ki Gagauziyada var ölä aktivistlar nicä Nikolay Tukan. Onun ideyası ii kabledildi, da aslıya çıkarıldı, monument yapıldı, da koyuldu.  Uşaklara da verilecek broşüralar informaţiyaylan, kim o Valentin Aleksandroviç Moşkov, ne o yaptı hem nesoy kiyatları yazdı», — söledi İrina Konstantinova.

Valentin Moşkov – o bir rus bilim adamı hem etnograf, o işläärdi Rusiyanın geografiya uurunda aaraştırmalarını yapan cümnesindä, zanaatlanardı arheologiyaylan, etnografiyaylan, hem bilim aaraştırmaklarınnan gagauzlar için.

Anmak taşının açılışından videoyu buraya basarak var nicä bakaasınız.

 

Zinaida Efremova