Svetlana Panaitova üüsek ödülü kabletti “Başarılı karıların istoriyaları” yarışmanın nominanţiyasında «Dünneyi diiştirän karılar. Soţial uurunda 20 yıl başarılı işlemäk”. Yarışmayı yaptı IDIS «Viitorul» baamsız analıtıka merkezi Moldovada Litva respublikasının büük elçiliinnän barabar.

Kendibaşına işini başarılı götürän karılar, hem onnar, kim cümneyin ilerlemesinä kendibaşına işinnän çok zaamet koydu, ödüllärlän baaşlandılar. Bu karılardan biri — avtonomiyanın talantlı resimcisi hem Gagauziya karıların assoıaţiyasının başı – Svetlana Panaitova.

«Çok şükür ederim bu üüsek ödül için. Benim için bu büük hodulluk, angısınnan bän paylaşacam kendi kollegalarımnan. Bizim komanda çalışȇr birerdä şansora 20 yıl, deyni Moldovayı hem Gagauziyayı illerletmää. Bu vakıtta çok türlü proektlar aslıya çıkarıldılar, biz ilk olduk, kim çeketti yardım etmää kolaylıksız uşaklara hem insannara», — nişannadı sözündä ödülleri vermäk ţeremoniyasında Svetlana Panaitova.

Yarışmanın neetiydi — bulmaa hem notalamaa o karıları, angıları çalışȇrlar illerletmää devletin ekonomika hem soţial uurlarını, deyni göstermää, ani karılar üüsek çıkışları göstererlär, da yardım ederlär insannarın haklarını koorumaa hem illerletmää türlü kolaylıkları.

«Karıların pay alması ekonomika hem soţial uurlarında yardım eder bölgelerä illerlemää, neredä herbir insanda var birtürlü hakları hem kolaylıkları. Deyni karıların işleri illerlesinnär, onnara lääzım yardım etmää, deyni onnar olsunnar bir uurda adamnarlan, deyni bizness gitsin islää» — söledi proektın başı Diana Enaçi.

“Başarılı karıların istoriyaları” yarışması geçirildi «Regionnarın illerlemesi birtürlü uurda pay almasınnan» proektin içindä. Proekti girişrirdi IDIS «Viitorul» baamsız analitika merkezi Moldovada Litva respublikasının büük elçiliinnän barabar.

Zinaida Efremova