Canavar ayın 15 — dä, halk topluşun deputatları diskussiyalardan sora kabul ettilär gagauz halkının aaçlık kurbannarını anmak gününü, ama aaçlık yıllarını nışannamadaan, nicä teklif edärdilär deputatlar Elena Karamit hem Ekaterina Jekova barabar kanon iniţıativasında.

Bu karara görä, her yıl, canavar ayın 19-da avtonomiyanın herbir yaşamak punktunda lääzım anılsın aaçlıktan kabaatsız ölmüş insannar.

Bu üzerä canavar ayın 19- da Ankara kasabasında «Gagauzlar» cümnä kurumu azaları toplandı, deyni anmaa aaçlık kurbannarını.

Toplantıyı başladı cümnä kurumun başı İrina Üsümbeli, sora da geçirildi maasuz litiya bu insannarın cannarı için, angısını geçirdi klisä izmetçisi boba Viktor Kopuşçu, haberlener gagauz ortodoks  cümnä kurumun sayfasında soţial baalantıların birisindä.

Gagauz yazıcısı Todur Zanet annattı o insannar için, angılarında o aldı intervyu onnarın yaşamakları için, hem annattı kendi  «Rekviem» poemanın bir parçasını.

Hep canavar ayın 19-da Avdarma küüyündä açıldı çasovnä hem geçirildi 1946- 1947 yy. aaçlık hem 1941- 1945 yy. tif hastalıın kurbannarının cannarı için maasuz izmekerlik.

Anmak günü için  canavar ayın 19 ayırıldı deputatlarlan, neçinki bu gün 1946 yılda seftä Komrattan yazıldıydı bir kiyat Moldovanın Kompartiyasına, ani insan aaçlıktan başladı ölmää.

 

 Zinaida Efremova