Canavar ayın 3-dä Moldova tehnik universitetin studentleri Gagauziyadan imzaladılar üçtaraflı dokumenti avtonomiyanın bakanık komitetinnän hem Moldova tehnik universitetinnän, ani onnara verilsin heryıllık subsidiya üürenmeyä deyni.

Subsidiyanın sayısı kurȇr 10 bin ley yılda. Üürenmeyi başardıynan tehnik zanaatında genç uzmannar kabledeceklär işi Gagauziyada.

Danışarkana genç studentlerä, angıları karar aldılar ilerletmää kendi üürenmesini Moldova tehnik universitetindä, rektor Viorel Bostan dooru saydı onnarın kararını üürenmää deyni bu üüsek üüretim okulunda, çizgiledi injeneriyanın önemliini naţional ekonomikanın ilerlemesi için.

2018-nci yıllarda Gagauziyanın bakannık komiteti abiturientleri teklif etti pay almaa programada, neyä görä onnar kabledeceklär büdjet erlerini tehnik universitetindä. Ozaman regional kuvetleri nışannardılar injenerların, programistlerin, arhitektorların hem ustaların etişmemesini. Genç insannar, kim isteer Moldova tehnik universitetindä üürenmää, lääzım imzalasınnar dokumenti Gagauziyanın bakanık komitetinnän, angısı sopa läzım bulsun genç uzmannara iş.

“İmzalanmış dokumnetlär kaavilederlär onnarın statusunu üürenmäk için grant kabletmää, angılarını verer Gagauziyanın büdjetı Moldova tehnik universitetindä üürenmeyä deyni”,- açıkladı bakannık komitetin başın ilk yardımcısı Anatoliy Usatıy.

Lääzım nışannamaa, ani 2018-nci yılda avtonomiyanın kuvetleri  imzaladılar annaşmayı Moldova tehnik univesitetinnän. Dokumentın neeti – injeneriya uurunda uzmannarın hazırlanması hem onnarın ötää dooru iş vermesinnän Gagauziyada.

Moldova tehnik universitetindä bu yıl üürener 140 student Gagauziyadan. Onnarın arasında: ilk ţiklada yılın içindä universitettä üürener 136 student, uzaktan (zaoçno) üüreneer 19 kişi, ikinci ţiklada üürener 15 masterant.