Canavar ayın 3-ndä, regional bibliotekasında Konstantin Kurdoglonun “Kimsey diil unudulu, bişeu unudulmadı!” kiyadının prezentaţiyası geçti. Kiyatta açıklanȇr tragediyalı cenk vakıdının olayları, represiyalar hem aaçlık için,  faşizmadan kurtulmak olayları hem sovet kuvetlerin gelmesi için.

Bölgemizin istoriyası diil lääzım unudulsun. Konstantin Kurdoglonun kiyadı temellendi toplanmılmış zengin arhiv materiallarına görä, angıları göstererlär bizä halizlii, kahramannarın yaptıklarını, insannarı, angıları kendini kurban ettilär, deyni bizim ana tarafımızın gelecää kısmetli olsun. Bunu için annattı Evgeniya Lülenova — Gagauziya regional bibliotekanın başı.

“Büünkü gündä bizim istoriyamızı savaşȇrlar diiştirmää, enidän yazmaa, taa sık var nicä işitmää yalan. Bizim gençlerimizi savaşȇrlar inandırmaa, ani Büük vatan cenki — diil dooru bir lafbirleşmesi Moldovaya deyni, savaşȇrlar kahraman erinä koymaa faşızma temsiledennerini, ölä nicä Antonesku. Bunnara hepsinä karşı koyulȇr Konstantin Kurdoglonun kiyadı “Kimseyl unudulmadı, bişey unudulmadı”,- nışannadı Evgeniya Lülenova.

“Kiyat “Kimsey unudulmadı, bişey unudulmadı” büün nicä bir gürültü. O getirder aklımıza, ani bu işleri  lääzım tutmaa aklında hem bir kerä dä diil lääzım unutmaa. Deerlär,ani cenk biter ozaman, açan bitki asker gömüler”, nışannadı kiyadın avtoru Konstantin Kurdoglu.

“Kiyat önemli hem zengin onnan, ani  bän aaraştırdım bir eni ad kırımzı armatadan – Brejnev Filip İvanoviçi, angısı geçindi Baurçi küüyünü kurtarmak operaţiyasının vakıdında,  tank patladıynan. Materialları bän topladım o vakıtları yaşamış insannardan. Kiyatta var foto, annatmalar, insannarın aklına getirmeleri. Bu adı bulduynan  hem argumentlärlän kaavileştirdiynän, bän yazdım Kursk dolayın gubernatoruna, neredändi kırmızı armata askeri Brejnev. Bän gittim da buldum onun unukasını Valentina Brejnevayı. O geldi burayı da hederlez ayın 9-da Baurçi küüyündä pay aldı Ensemeyi kutlamak günündä yaşlarlan gözlerindä. Ozaman koyduk fenţä hem geçti memorialın öılması, nerdä yazılı onun dädusun adı”,- annattı Konstantin Kurdoglo.

Lääzım nışannamaa, ani kiyat “Kimsey unudulmadı, bişey unudulmadı” çıktı Ensemeyi kutlamak günündä, hederlez ayın 9-unda, 2019-ncu yılda. Onun tirajı 200 parça.

 

Natalya Radiş