Dün, canavar ayın 1-ndä geçindi 74 yaşında Afanasiy Panteleeviç Baurçulu. Ölümün sebepi-hastalık, angısınnan o savaştı bitkii yıllar.

İşledi Komrat devlet universitetindä onun açılmasından beeri. Kanon bozmaklarında bilgilerini üridika fakultetindä studentlerä okuuyardı, götürärdi diplom hem magistr işlerini. Kendi profesional uurunda, olarak üüredici, bilgi doktorı hem konferenţiar universitar,  Afanasiy Baurçulu kabletti derin saymak kendisinä kolegaların hem studentlerin tarafınadan.

“Bu kişi braktı derin bir iz kanon bilgilerindä, üüredici zanaatında hem araştırmak işlerindä konstituţiya, ceza kanonnarın haklarında. Aktiv pay alardı universitetin cümnä yaşamasında, universitet üüretimin ilermesi nica Moldovada ölä da sınırın aşırında. Çok kerä kabletti büük ödälleri. O kalacek bizim aklımızda nicä bir ii, profesional pedagog, dost hem kollega. Onun aylesinä, soy senselerinä, dostlarına acımak laflarını bütün üürektän söleerim. Topraa ilin olsun”,- paylaştı Komrat devlet universitetin rektoru Sergey Zahariya.

Afanasiy Baurçulu işledi daavacı. Komrat devlet universitetin milli kultura fakultetin dekanı Lüdmila İbrişim tuttu onu aklında, nicä ii ürekli bir adamı.

“O meraklanardı çok türlü uurda bilgilärlän. Sevärdi muzikayı, çalardı türlü muzika instrumentlerindä. Pek ii bir insandı, angısınnan herzaman var nicäydı lafetmää. Duygulu, kasavetli bir adamdı”,- bölä tuttu onu aklında Lüdmila İbrişim.

Üürenmektän sora Afanasiy Baurçuluu aldılar armataya. Üç yıl o izmet etti Sumskaya dolayında raketa askerciiliinda. 1968 yılda, geeri döndüynän, o kurȇr aylä Lidiya Konstantinovnaylan barabar. Geçti yıl aylä Baurçulu nışannadılar 50 yıl barabar yaşamak. Bu yıllar onnar bir-birini tamannayardılar, barabar yazardılar kiyat, uşakları terbiedärdilär hem izmet edärdilär büüyän evlet boyların üürenmesinä. Onnar büüttülär hem terbi ettilär 3 uşak.

Afanasiy Panteleeviç oldu avtor birkaç baskıya kanon uurunda. Karısınnan bilä onnar tiparladılar sözlük üridik terminarınnan russ-gaguz dilindä.

Bütün onun yaşaması adalıydı insannara izmet etmäk için. Bölä o kalacek aylenin, dostların, kolegaların, studentlerin aklılarında.