Valkaneş kasabasının moldvan teoretik “Luceafȃrul” liţeyindä evropa gençlerin elçleri buluştular üürenicilärlän. Genç elçlär avtobusta kampaniyanın nışannarınnan yolanndılar turneyä devletin okullarına, neredä annadacȇklar üürenicilerä Evropa birlii için hem nesoy kolaylıklar o verer.

“Evropa gençlerin elçileri” iniţiativası kuruldu 2016-ncı yılda. Onun neeti — annatmaa genç insannara Evopa birliin tarafından Moldovaya yapılan yardımnarı için, göstermää nesoy milli hem regional kolaylıkları var gençlik hem üüretim uurunda. Bunu için söledi “Evropa gençlerin elçileri” proektin koordinatoru Anastasiya Eşanu.

“Bu üçüncü kerä, açan biz okullara geleriz, ilk keret biz geldik 2016-ncı yılda. Bu missiyalar pek gözäl, neçinki biz tanışȇrız çok aktiv hem genç insannarlan. Onnarın taa çoyu ötää dooru olȇrlar bizim Evropa elçilerimiz. Sanȇrım, ani bu iniţiativa pek önemli bizim cümneyä deyni, neçinki insannar üüreneceklär informaţiyayi Evropa birlii için”,- nışannadı Anastasiya Eşanu.

“Evropa gençlerin elçileri” (YEAs) annattılar kendi akrannarına nicä kendileri pay alȇrlar bu proekttä. Bu iş için onar annadacȇklar devletin 10 okullarında da.

“Bän burada benim kolegalarımnan Rumıniya hem Moldova devletlerindän. Biz annadȇȇrız Evropa birliin hem günduusu agentstvosunun işleri için. Annadȇrız uşaklara nicä hepsi bunnar işleer, nesoy var institutlar, kolaylıklar, proektlär onnara deyni, hem nicä var nicä pay almaa onnarda hepsindä”,- paylaştı Evropa gençlerin elçilerindän biri Almaniyadan Jonas Schmidt.

 

“Bän pek beenerim bu işi, bän henez çekederim olmaa bu iniţiativanın bir payı. Beenerim, ani gideriz okullara, lafederiz eni genç insannarlan. Uşakların tarafından biz göreriz onnarın meraklıını, çok pozitiv emoţiya kablederiz. Onnar isteerlär bizimnän ötää doru lafetmää, annadȇrlar bizä kendi proektlarını, sorȇrlar yardım. Biz dä sevineriz, ani gençlär meraklanȇrlar Evropa birliinnän, hem bizim iniţiativamızlan”,- annattı Evropa gençlerin elçisi Elena Dodon.

Üürenicilär büük meraklıklan sesledilär hem pay aldılar dialoglarda, kendi soruşlarını sordular ekonomika, politika hem kultura baalantılar için Moldova hem Evropa birliin arasında.

“Bän pek sevindim, ani büük elçilär büün geldilär bizim okula. Onnar annattılar bizä çok eni işlär. Kablettik çok emoţiya bu buluşmaktan, güldük, lafettik”,- notaladı Elena Selemet.

“Bu pek meraklıydı hem bilgiliydi. Bän üürendim angı devletlär girmeerlär Evropa birliinä, ama bir vakıttan sora var nicä girsinnär. Üürendim nesoy kolaylıklar hem koşullar var orada yaşamaa deyni”,- paylaştı Arkadiy Hadjioglu.

“Evropa gençlerin elçileri” iniţiativası yardım eder ilerlemää dostluk hem kaavi baalantıları gençlerin hem Evropa birliin gençlerin arasında, hem onun günduusuda bulunan komuşu devletlerindän gençlerinnän: Armeniyadan, Azerbaycandan, Belarusiyadan, Moldovadan hem Ukrainadan.

 

Natalya Radiş