Genç insannar Gagauziyadan – Pridnestrovyenin devlet universitetin mediţina fakultetinin başarannarı isteerlär geeri dönmää hem işlemää ana tarafında. Ama, Pridnestrovyenin universitetini başardıynan, genç uzmannar karşılaşȇrlar türlü zorluklarlan evdä işi bulmaa hem Kişinövda rezidenturada üürenmää deyni. Bu iş için genç uzmannar yazdılar soţiyal media baalantıların kendi sayfalarında.

Uzmannarın Pridnestrovyenin diplomunnan var kolaylık işlemää Moldovada hepsi sferalarda, mediţina hem asker profilerindän karä.

Mariya Topal, nicä dä öbür gagauz abiturientleri, 2012 yılda konkursa görä, angısını geçirdi Gagauziyanın Üüretim baş bakannıı, verdi dokumentlerini Pridnestrovyedeki T. G. Şevçenko adına devlet universitetinä mediţina fakultetinä. Başardı onu kırmızı diplomnan, ama işä girämeer.

“6 yıl bän çalışkannıklan üürendim, tanıklık buna deyni oldu benim kırmızı diplomum hem payalmaklarım halkarası student konferenţiyalarında. Üürenmeyi başardıynan, bän aldım karar geeri dönmää ana vatanıma Gagauziyaya, da başlamaa işlemää. Ama bizdä, hepsi kim üürendi Pridnestrovyedä, yok hakımız üürenmää Moldovada rezidenturada, işlemää hem olmaa faydalı kendi vatanına. Nicä siz çözeersiniz demografiya soruşlarını Moldovada, eer vazgeçersiniz kendi vatandaşlarınızdan, hazır speţialistlerdän, kimin üürenmesinä katıldı başka devlet”,- yazdı kendi soţiyal media baalantının sayfasında Mariya Topal.

Öbür genç medik uzmanı Mariya Angelçeva annattı GRT — nın korespondentinä, ani onu da almȇȇrlar işä Pridnestrovyedän diplomun beterinä.

“Açan biz praktikayı burada geçärdik, ozaman taa bizä verdilär annamaa, ani bizi burada beklämeerlär.Pek acıtıcı geldi, ani kendi vatandaşlarını, hazır speţialistleri beklämeerlär ana erindä. Medik kurumnarında işleer çok yaşlı işçi, angıları artık pensiyada, genç uzmannar yok. Onnar da, kim şindi isteer bulmaa iş, birkaç vakıttan sora brakılacȇklar da gideceklär aşırıya, neredä onnarı alacȇklar işä”,- paylaştı mariya Angelçeva.

Anna Stefoglo annattı, annattı, ani Pridnestrovyedä koledjı başardıynan, o kabletti bir paket dokumentlärlän diplomunu legal yapmaa deyni.

“Ayırdım zanaatı, angısını pek beenärdim. Dokumentlerimi verdim kendim, ama o vakıt bän hiç düşünämedim dä, ani işleyämeyecäm vatanımda. Studentlär, angıları başardılar bizim universiteti, iş buldular bütün dünnedä. Bu verärdi inanç, ani Moldovada girer bu sayıyıya, ama hepsi oldu taa zor. Kablettiynän diplomu ii başarılarlan, bäm hemen başladım dokumentlerä legalizaţiyä yapmaa. Kişinövda danıştım ministerlää, benim danışmama verdilär izin, kalardı sade gitmää koledja, dokumentleri almaa deyni, ama koledj kabletmedi Pridnestrovyedän benim diplomumu”, — annattı Anna Stefoglo.

Gagauziya bakannık komitetin başının yardımcısı soţial soruşlarında Olesä Tanasoglo GRT — ya deyni nışannadı, ani Moldovanın saalıını korumak sisteması kontrol etmeer üüretim sistemasınıTransnistriyada. Bu sebepä görä medik uurunda başarannar zor bulȇrlar iş Moldovada.

“Bu diil sade Pridnestrovyeyä baalı, ama Rusiya, Rumıniya universitetlerinä dä. Hepsi yabancı universitetlär, neredä Moldova kontrol etmeer üüretim proţesini, saalık ministerlii işlemää kolverer sadä ekli üürenmektän sora. Kim kabletti Pridnestrovyedä diplomları, onnarda var hak iş bulmaa,  yada üürenmeyi ilerletmää Moldovada da kendi diplomnarını legalizaţiya etmää. Eer disţiplinalarda varsa ayırılık, angılarını onnara okudular yada okumadılar, onnar lääzım versinnär dokumentlerini Kişinöv yada Kagul kasabalarında univeritetlerinä da kısa zamanda o ayırıklarda ekzamen versinnär. Bundan sora kablederlär Moldovanın devlet diplomunu”,- açıkladı Olesä Tanasoglu.

Başkanın yardımcısı hep ölä nışannandı, ani bu soruşu var nasıl çözsün sade Pridnestrovye hem Moldova kendi aralarında. Bu girmeer avtonomiyanın kompetenţiyasına, dedi Olesä Tanasoglo.

Gagauziyada etişmeer doktorlar, nışannadı o, ama orta mediţina personalı sa avtonomiyada 105% aşȇr, belli etti başkanın yardımcısı.

 

Natalya Radiş