Komrat kasabasında geçtilär olaylar baalı Moldovada yapılan Amerika kulturanın günnerinä. Bu olayları geçirer Amerika büük elçilii Moldovada. Olayların açılışında gelmiş insannarı karşıladılar Gagauziyanın başkanı İrina Vlah hem Moldovada Amerika devletin büük elçisi Derek Hogan.

Derek Hogan haberledi, ani dolaşınca Kongaz küüyundä etno – kompleksini, onu pek meraklandırdılar gagauz adetleri hem milli imekleri. Elçi söledi, ani Amerikanın Hükümeti illeri dooru da neetlener yardım etmää erli topluluklara illerlemää.

«Moldovanın kurulmasından büünkü günä kadar Amerika Moldovaya yattırdı 2.5 miliard lei, deyni kaldırmaa ekonomika uurunu, korupţiyayalan güreşmää, regionarı ilerlitmää hem masmediyaların baamsızlıını», — haberledi Ameriknın büük elçisi Derek Hogan.

Avtonomiyanın başı İrina Vlah nışannadı, ani Gagauziya hepsinnän hazır barabar işlemää.

«Bän isteerim bizim devletlerimizin arasında baalantılar kaavileşsin, da biz uslulukta yaşayalım. İsterim, ki siz tanıyasınız Gagauziyayı, yardım edäsiniz Gagauziyaya hem işleyasiniz Gagauziyaylan barabar» — nışannadı başkan.

Amerika devletin yardımınnan Moldovada çok türlü proektlar giriştirildilär. Onnarın birisi «Benim birlik topluluum» programması. Onun başı Kristofer Kaçmarski annattı, ani programma yapılȇr halklararası yardımnamak agentstvosunun yardımınnan (USAID), angısı verer kolaylık erli kuvetlerä işini taa iyi götürmää.

«Programmanın baş neeti — Moldovanın regionnarında yaşamak uurunu kaldırmaa hem yardım etmää erli kuvetlerä işinin kalitesini üüseltmää hem yaşayannara karşı açık olmaa, onnarın önündä yapılmış işlär için cevap tutmaa. Biz işleeriz bütünnä Moldovada hem Gagauziyada da. İsteriz yardım etmää herbir yaşamak punktuna» — söledi Kristofer Kaçmarski.

Olayın pay alannarına teklif ettilär datmaa amarika devletin imeklerini, hepsi isteyennerä annatılar nesoy proektlar giriştirildilär Moldovada Amerikanın yardımınnan. Olayda var kolaylık oynamaa beysbol hem futbol. Bitkidä Amerikadan bir muzika gruppası verdi konţert hem gösterildi bir film.

Bu akţiyaylan Moldovada Amerikanın büük elçilii istedi göstermää, ani o kayıl herzaman yardım etmää Moldova devletinä.

 

Tekst: Z.Efremova, video: A.Topal, montaj: A.Gerçu