Anılmış gagauz yazıcısı ceviz ayın 14-dä olaceydı 82 yaşında. O öldü 1998 yılında.Taa yaşarkana, ona verildiydi «Gagauziya şannı vatandaşı» adı. Gavril Gaydarjının adı koyuldu Komrat kasabasının liţeylerin birinä. Bu üzerä, her yıl yazıcının duuma gününä karşı, liţeycilär hazırlȇȇr yortu olayını, baalı yazıcının yaradıcılıına. Bu yıl da üürenicilär gagauz dili hem literatura üüredicilerinnän barabar andılar bu anılmış hem talantlı adamı.

Üürenicilär hazırladılar bir yortulu programma, baalı yazıcının yaradıcılıına.Uşaklar annattılar şiirleri avtorun toplumnarından hem çaldılar onun laflarına yazılmış türküyu. Üürenicilär paylaştılar, ani onnar hodullanȇrlar, ki liţeya verildi bölä talantlı bilim adamın adı.

«Gavril Gaydarjı bizim için bir önemli adam. Herbir üürenici bizim liţeydä biler kim o, hem ne o yaptı gagauz halkı için. Her yıl biz toplanȇrız, deyni anmaa bu büük bukvaydan adamı, herbir klasta söleniler onun biografiyası», — söledi üürenici.

«Her yıl biz geçireriz gözäl olayları, getireriz aklımıza bu talantlı aktivisti hem yazıcıyı. Biz çalȇrız türküleri, angıların laflarını o yazdı, biz üüreneriz onun yaratmalarını», — söledi başka üürenici.

«Bu Gavril Gaydarjının duuma günü, o bir arif hem anılmış bilim adamıydı. O illerletti gagauz dilini hem literaturasını. Biz hodullanȇrız, ani liţeyimizä onun adı verildi», — paylaştı fikirinnän taa bir üürenici.

Gagauz dili hem literatura üüredicisi Melaniya Kara-Terzi haberledi, ani uşaklar büük havezlän hazırlandılar bu günä.

«Bizim için bu gün pek önemli, neçinki Gavril Arkadieviç bir ii hem akıllı adamdı,o pek çok zaamet koydu gagauz dilinin hem kulturasının ilerletmesinä, o zenginnetti folkloru, grammatikayı. Onda var çok kiyat hem yaratma. Hepsi onnar bizä kaldılar nicä bir büük varlık. Bizim liţeyimiz büük hodulluklan bölä büük insanın adını taşıyȇr», — söledi üüredici.

Olaydan sora üürenicilär şannı aleyasında G. Gaydarjının anmak taşına koydular çiçek.

Gavril Gaydarjı duudu 1937 yılda Karbaliya küüyundä. Üüredicilää üürendi Tiraspol kasabasında, sora Kişinövda. Bütün yaşamasında o işledi gazetada, üüredici, yazardı disertaţıyaları hem kiyatları. O pek çok kuvet koydu deyni illertmää gagauz halkınnın intelektual potenţialını.

 

Zinaida Efremova