Halk topluşun deputatları Elena Karamit hem Ekaterina Jekova ikinci keret çıktılar iniţiativaylan, deyni belli etmää aaçlık vakıdın kurbannarının anmak gününü. Açık seslemeklär bu temaya geçeceklär ceviz ayın 13-dä.

Halk topluşun deputatı Ekaterina Jekova haberledi, ani bu ideya geldi onnara ondan sora, açan Avdarma küüyun muzeyi yaptıydı «Can acısı» yarışmasını, angısı baalıydı o olayların 70-ci yildönümünä. Konkursta pay aldıydılar liţeyin büük klasların üürenicileri. Onnar yaptılar aaraştırmakları deyni aklıya getirmää o zor vakıtları.

«Biz bu iniţiativa için pek çok lafettik. Birerdä benim kollegamnan Elana Karamitlän bu ideyayı açıkladık, ama 1,5 yıl geeri o kabul edilmedi, neçinki bie ses etmedi. Ama hep okadar, Avdarma küüyundä anmak günü belli edildi da bakılȇr canavar ayın 19-da», — söledi Ekaterina Jekova.

Deputatlar Jekova hem Karamit teklif ederlär anmak günü bütün Gagauziyada olsun canavar ayın 19-da. Bu gün istiriyada ayırı bir gün. 1946 yılda Komrattan yazıldıydı bir kiyat Moldovanın Kompartiyasına, ani insan aaçlıktan öler.

Gagauziyada 1946- 1947 yıllarda hepsi yaşayannarın üçüncü payı aaçlıktan öldü. Gagauz küülerindä taa çok insan kendi yaşamaklarını kaybetti, nekadar başka dolaylarda.

«Biz sayȇrız, ani önemli aklımızda tutma o çirkin vakıtları, ozaman 37 -40 bin insan aaçlıktan öldü. Biz sayȇrız, ani lääzım anmak gününü belli etmää, deyni o gün kardaşlık mezarlarında birär mum tuşturmaa hem anmaa hepsi aaçlık vakıdın kurbannarını. Bu bizim ruh uurunda borcumuz o insannarın önündä, angıları gömülmedilär hristian adetlerinä görä. Olacȇydı islää, ki avtonomiyanın herbir yaşayanı bilsin o zor vakıtlar için, angılarını geçirdi gagauz halkı», — nışannadı Ekaterina Jekova.

Şindiki zamanda avtonomiyada yaşlı insannar annadȇrlar o çirkin zamannar için deyni gençlär da bilsin hem ansın. Zamandaş insana zor annamaa, ne o aaçlık, zerä sofralarda büün imää bitmeer. Aaçlık vakıdında insan kendisini kurtarmak için iyarmiş eşil çimen, aaçların köklerini, üzüm sıkımnarını, jmıh, kaynadarmışlar deridän kayışları hem çarıkları. Olarmış ölä da, ani beygirleri, kır sıçannarını, köpekleri hem kedileri iyarmişlär. Kimär sıra olarmış, ani insan fikirini kaybederäk, insannarı da iyarmış.

Açık seslemeklär geçeceklär ceviz ayın 13-dä E. Karamit hem E. Jekovanın kanon iniţıativasına görä, deyni aaçlık kurbannarını anmak gününü belli etmää. Olay geçecek Halk Topluşun oturuş zalında, saat 11:00. Olaya teklif edilerlär hepsi isteyennär.

 

Zinaida Efremova