Komrat dolaydakı yaradıcılık evi verer uşaklara kolaylık diil sade aldanmaa üürenmäk vakıdından sora, ama gelmää türlü yaradıcılık bölümnerinä da faydalı işlärlän zaanatlanmaa.

Yaradıcılık evdindä uşaklar gezerlär türlü bölümnerä – halk hem zamandaş oyunnarına, şaşki — şahmatıya, vokal studiyasına, resim bölümünä, oyuncak yapmak bölümä ,biser örmesi bölümünä, incäzaanat, teatr zaanatı hem başka türlü zanaatların bölümnerinä. Bundan kaarä bu kurumda bu yıl açılȇr eni  bölümnär dä.

«Yaradıcılık evimizdä işleyecek 44 bölüm. Onnardan var çok, ani ilerdän işlerlär.Bu yılın eni bölüm da açȇrız.Bizdä olacek breik – dans oyunnarı, gimnastıka bölümü, küçük reportör bölümünü açacȇz, neçin ani isteeriz kendi gazetamız hem broşuralar olsun. Robototehnika uurunda da bir bölüm açmaa isteeriz, lääzım olacek maasuz işleri bunun için almaa. Proektımız bu iş için şansora var. Taa bir eni bölüm açılacȇk, angısında uşaklar üürenebileceklär kavkaz oyunnarını hem rus oyunnarını», — açıkladı Mariya Melkan.

Yaradıcılık evindä uşakları üürederlär üüsek katagoriyalarda üüredicilär. Bu yıl bu kurum hazır kabletmää 600 -zä yakın uşak bütün Komrat dolaydan. Yaradıcılık evi işleyecek saat dokuzdan saabaalen yarım onikiyä kadar hem üülendän sora saat ikidän saat altıya kadar. Breik – dans oyunnarın bölümü işleyecek saat altıdan avşamnen saat sekizä kadar.

«Bıkmȇȇrız şükür etmää bu gözäl yapı için. Ta ileri bizdä o yoktu, da bizim bölümnerimiz daadılıydılar bütünnä kasabada, ama şindi biz bir erdeyiz. Saa olsun Türkiye devleti, bizim kuvetlerimiz hem başkan İrina  Vlah, ani zaamet koydular, da şindi uşaklar var neredä üürensinnär hem gezsinär türlü meraklı bölümnerä. Onnar büük havezlän gelerlär burayi», —  nışannadı merkezin başı.

Ceviz (sentäbr) ayın 14- dä, saat onda, Yaradıcılık evidä yapılacȇk “Açık kapuların günü”. Analar – bobalar uşaklarınnan birerdä gelip, var nicä olacȇk görsünnär kabinetleri, nicä gider yaradıcılık proţesi. O günü Yaradıcılık evi bir sergi da hazırlayacȇk, angısında üürenicilerin yaratmalarını var nicä olacȇk görmää.

 

Avtor: Zinaida Efremova