İncäzanaat hem kultura kafedrası Komrat devlet universitetindä bu üürenmäk yılında var nicä açılmasın.Bölä haber peydalandı İncäzanaat hem kultura kafedrasının sayfasında bir soţial mediya saytında. Kafedranın başı Tatiana Sçögoleva haberledi studentları, ani üürenmäk yılı var nicä çeketmesin, neçinki üüredicilerin çoyunda yok doktor uuru, da bu üzerä universitet onnarlan kontrakt yapmadı. Rektoratta haberledilär, ani bu soruş bakılȇr.

Tatiana Sçögoleva kendi daanışmasında studentlara urguladı, ani 10 üüredicidän edisinnän kontrakt yapılmadı.

«Siz, allelem, esaba aldınız, ani lekţiyaların gün sırası taa yok asılı duvarda. Kultura hem incäzanaat kafedrasında kaldı sade üç üüredici!!! Onnar yok nicä üüredebilsinnär 60 student ilk hem ikinci ţıkladan. Liţenţiat hem Magistratura başarannarı, siz var nicä üüsek okulsuz kalasınız», — yazdı Sçögoleva.

Tatiana Sçögoleva teklif etti hepsinä «…çıkmaa protestä! Danışmaa Gagauziyanın başkanına, prezidentä hem Hükümetä, deyni yardım etsinnär çözmää bu soruşu, hem mass – media kurumnarına danışmaa!»

GRT kompaniyasına Tatiana Sçögoleva annattı, neçin üüredicilärlär işlemäk kontraktını kabletmedilär.

«İki yıl geeri çıktı bir karar deyni hepsi üüsek üüretim merkezlerindä doktor uurunnan üüredicilär sade var nicä işlesinnär. Bizdä sade üç ölä üüredici var. Öbür üüredicilär Gagauziya şannı kultura adamnarı oldular, zerä 30 yıl oldu nicä işleerlär. Üç üüredici yok nicä 60 student birdän üüretsinnär»,urguladı Sçögoleva.

KDU prorektoru Georgiy Sult GRT – ya annattı, ani üüretim kodeksinä görä universitettä var nicä işlesinnär sade üüredicilär, angıların var bilim uuru. Hep bu vakıtta ama universitetın öndercilii neetlener bilim uuru olmayan üüredicilerinnän da ileri doru işlemää.

«Kodeksa görä, 132 statiyanın 3 punkunda yazılı, ani üüsek üüretim kurumnarında lääzım işlesinnär sade doktor uurunda üüredicilär. Bakarak büünkü günün durumuna, bizdä kimi kafedralarda yok nicä üüretmäk planını geçirmää. Universitetın administraţiyası aldı bir karar, angısının yardımınnan var nicä olacȇk işä almaa bilim uuru olmayan üüredicileri da», — söledi prorektor.

Georgiy Sult annattı, ani büün geçecek senatın oturuşu, angısında bakılacȇk bir eni karar, angısı yardım edecek üüredicilerä illeri dooru çalışmaa universitettä. Komrat Devlet universitetindä büünkü gündä işler 20 üüredici, angıların doktor uuru yok.

 

Avtor : Zinaida Efremova