Moldovada iş kodeksinä görä, pensiya yaşında işçicileri var nicä iştän çıkarsınnar. Hükümetin bakışına görä, iş kodeksindä diişilmeklär yardım edeceklär iş bölümnerini hem investiţiya klimatını taa ii yapmaa.

Bitki vakıtlar Moldovada var nicä taa sık karşı gelmää işleyän pensionerlarlan. Belli oldu, ani buna sebep çok var.

“Bän pensionerım, ama ileri doru işlerim. Benim erimä var eni uzmannar, ama brakmaa iş erimi istämeerim. Bizim pensiyaya yok nicä yaşamaa ii uurda”,- paylaştı Gagauziyanın yşayanı.

“Bän artşk 5 yıl pensioner, büünkü gündä işlämeerim, neçinki sanȇrım, ani genç uzmannara lääzım yol vermää. Uşaklar üürenmeyi bitirdiynän lääzım başlasınnar işlemää, praktika geçsinnär”,- sayer başka pensioner.

“Benim zannatım — küçük klasların üüredicisi, pensioner oldum çoktan. Kendim artık istämeerim işlemää, gençlär lääzım girsinnär işä. Onnarda üüretmäk metodikaya taazä, şindiki vakıda görä bakışları var. Uşaklara da onnarlan taa meraklı. Ama okullarda etişmeer üüredici, onuştan beni her yıl işä çaarȇrlar. Bän işleerim o vakıda kadar, açan erimä genç uzmannar geleceklär”,- annattı karı pensioner yaşında.

İşleyän pensionerlar için İş Kodeksın 86-nci statyası “İştän çıkarmak”sayılȇr, annaştırdı Komradın Halk Advokat ofisın başı Svetlana Mironova.

“Bu statya iş verennerinä verer kolay pensiyaya çıkan insannarı iştän çıkarmaa, bakmayarak ona, var mı bu ınsanın erinä genç uzman, osa yok. Pensionerlan var nicä yapsınnar kontrakt bir yıla, etişmärsaydı işçi”,- dedi Svetlana Mironova.

Ama bakmadaan İş Kodeksının bu statyalarına, avtonomiyanın kimi iş adamnarında yok neet pensionerleri iştän çıkarmaa.

“Pensionerlar işlerlär, onnarın arasında var islää uzmannar, neçin lääzım onnarı iştän uuratmaa? Gençlär başka devletlerä giderlär, burada bitirerlär universitetleri da giderlär. İş yok, onuştan olȇr problema kadrolarlan”,- söledi Gagauziyanın iş adamnarın biri.

Lääzım nışannamaa, ani işleyän pensionerlar taa çok var üüretim hem mediţina uurlarında, neçin ki bu sferalarda etmeer genç uzmannar.

 

Avtor: Natalya Radiş