Suuklar başladıynan Gagauziya yaşayannarın çoyu evlerini yısıdȇrlar odunnan, neçinki ölä taa ucuz çıkȇr, nekadar gazı yakmaa. Kimi yaşayannar, angıları etiştirmedilär ilkyazın, yada yazın odunnarı satın almaa, var nicä şindi alsınnar.

Gagauziya daa çorbacılıında haberledilär, ani şindiki zamanda onnar satȇrlar ilkyazın hazırlanmış hem satılmamış odunnarı.

«Bizdä şindi var odunnar, angılarını ilkyazın taa hazırladık, rezerv var Çadırda, Djoltayda, Kongazda. Komratta şansora hepsi odunnarı satın aldılar. Bizdä orda vardı 400 skladometr. İlkyazdan kalma odunnarın bütün sayısı Valkaneştä da rezervı saydıynan,  yakın 1500 skladometr», — haberledi daa çorbacılıın başı Aleksandr Peykov.

Avtonomiya yaşayannarı annatılar, ani hazırlanȇrlar suuklara erkendän. Deyni yısıtmaa evlerin içini insan satın alȇr odun hem kömür.

«Her yıl alȇrız odun kış için, güzün da kömür alȇrız. Taa islää ilerdän almaa yakacak, neçinki sora para biter, lääzım olȇr gitmää aşırıya kazanmaa, deyni yaşamaa burada. Biz alȇrız taa çok, nekadar 10 skladometr, evimiz büük, da çok yakmaa lääzım», — paylaştı yaşayannarın biri.

«Bu afta aldık odun. Pensiya etişmeer deyni birdän almaa, bütün yaz topladık para deyni şindi almaa. Pensiyayı kablettiynän, däduylan alacez kömür da», — annatı büük yaştan bir kaarı.

«Savaşȇrız taa ilerdän satın almaa odun kış için, onuştan da şindi alacez odun, deyni evdä olsun. Nicä büün hava birdän diişti, kim biler ne taa olacek», — söledi avtonomiyanın yaşayanı.

«Biz evdä gazı yakardık, ama pek paalı çıkȇr, da bu yıl odun alacȇz. Kazanç parası etişmeer deyni hepsini ödemää, studentlarımız da var, onnarı läzım üüretmää, onnara da paraylan lääzım yardım etmää», — küsüylän söledi bir kaarı.

Canavar (oktäbr) ayın çeketmesindän daa çorbacılıı çekedecek odunnarı kış için hazırlamaa. Bu neetlän yakın 10 skladometra odun hazırlanacȇk. Kesileceklär salkım, meşä, ak hem dışpıdak aaçları. Canavar ayın çeketmesindän bir skladometra odunun paası 660 lei olacȇk.

 

Avtor: Zinaida Efremova