Büünkü gündä dünnedä kurulȇr koşullar, angıların yardımınnan var nicä kendi bakışını serbest açıklamaa. Serbest laf – o bir temel faktor demokratik cümnesindä. Ama herbir cümnedä var diil ofiţial yasaklanmış temalar.

Gagauziyanın gençleri sayȇrlar, ani cümne lääzım büüyüsün o uura, açan insannar başlayacȇklar serbest düşünmää, hem ne taa önemli, serbest açıklamaa kendi bakışını. Taa çoyu nışannȇrlar, ani büün Gagauziyada var diil ofiţial yasaklanmış temalar. Bu baalı onnan, ani insannar sıkı kendini duyȇrlar. Avtonomiyanın genç olannarı sayıkladılar temaları, angılarını, onnarın bakışına görä, gençlär serbest lafedämeyeceklär. Onnar: politika, religiya hem insanın kişiliinnän baalı temalar.

“Religiya teması bana deyni bir kapalı tema, neçinki var dostlarım, angıları başka dini inanȇrlar. Vakıdımızı barabar geçirärkana, biz bu temaya lafetmeeriz,ani aalemin duygularına ilişmemää deyni” – paylaştı 26 yaşında Vadim.

“Benmeerim incelemää insannarın yaşamasınnan baalı temaları. Sayȇrım, ani o diil dooru hem diil gözäl moral normalarına görä. Biz diil lääzım aarayalım aardını öbürlerin yaşamasında. Herbirindä var hak yaşamaa nicä o isteer, nicä o sayȇr dooru, onun bakışı başka insannarın bakışlarına uymaarsaydı bılä”. – sayȇr Aleksandr, 19 yaşında.

“Var çok temalar, angılarını diil lääzım lafetmää. Bän beenmerim incelemää temaları, angıları açıklȇrlar insanın emoţiyaların durumunu, paraylan baalı temaları hem insannar ne beenerlär temayı. Bu temaları biriylän lafedäärkana, insan var nicä raatsızlansın” – söleer 23 yaşında Anna.

Cümne organizaţiyası Piligrim-Demo yaptı aaraştırmayı gençlerin arasında, angı temaları, onnarın bakışına görä, gagauz cümnesindä taa islää kaldırmamaa. Aaraştırmanın neeti – belli etmää, nicä gençlär annȇrlar serbestlii fikirlerin açık lafedilmesinin uurunda.Aaraştırmanın çıkışlarına görä gençlär sayȇrlar, ani er onnar kendi düşünmeklerini sakınmadaan açıklarsaydılar, onnarda var nicä olsun problemalar: dostlar hem yakındakı insannar var nasıl onnara aykırı baksın, ya da cümne tarafından baskı yapılsın.

Aaraştırmada var çök nasaat, angıların yardımınnan var nicä kurmaa gençlerä deyni islää koşulları, angılarında onnar korkmadaan türlü temalara kendi bakışlarını açık söleyeceklär.

 

Avtor: Natalya Radiş