Zorba çekmiş karıların açılacȇk merkezdä olacȇk kolaylıkları kabletmää yardım psihologia, soţial hem haklar uurunda. Hep ölä bu merkezä var nicä olacȇk danışsınnar karılar düşük soţial uurun grupalarından hem gençlär, angılarına lääzım nasaat hem destek.

Kim kalacȇk merkezdä, hepsinin olacek ayırı içeri lääzımnı koşullarlan.  Merkezdä olacek bir içer, neredä hepsi benefiţiarlar barabar var nicä geçirsinnär vakıdını.

“Burada var nicä birdän kalsın 20 kişiyadän insan, karılar hem uşaklar. Benefiţiarlar var nicä bulunsunnar merkezdä 6 ayadan. Bu vakıdın içindä uzmanar yardım edeceklär annara çözmää kendi problemalarını, bulmaa kendinä iş hem çekettirmää kendi işini”,annattı proektın koordinatoru Vitalie Frekȇuţanu dolaştıynan düzülän binayı.

PROON kurumu partnör oldu Gagauziyanın kuvetlerinä. O katıldı bu proekta, deyni yardım etmää regionun kuvetlerinä kaavileştmää yapılan bu uurda işleri bu soruşun çözülmesindä.

“Moldovada zorba çeker taa çok karılar- 63%, 15 yaşından 65 yaşınadan. Buna görä, biz sevineriz bu soruşların çözülmesinin regionun kuvetlerinnän barabar çalışmamıza hem pay alȇrız bu merkezin kurulmasında”,- nışannadı Andrea Çuzöva, PROON kurumun temsilcisi.

PROON Koreya Respublikasının yadımınnan bu proyektä yattırdı 90 bin dollar, Gagauziya bakannık komitetin katılması da 85 bin dollar tutacȇk.

“Büün, bizdä Gagauziyada, 26 primariyada  var komitetlär, neredä lääzım bakılsınnar yaşayannarın problemalarını, angılar zorba çektilär. Herbir küüyün komandası üüredilecek, nicä tez karşılamaa, yardım elini uzatmaa hem Gagauziyanın yaşayannarın arasında profilaktika geçirmää”, — çizgiledi bakannın komitetin başının soţial soruşlarında yardımcısı Olesea Tanasoglo.

Lääzım nışannamaa, ani zorba çekmiş karılara deyni Gagauziyada merkezin açılması – “Moldovada karılara yapılan zorbaylan güreşmäk: erli soruşların hem onnarın derslerin üürenilmesi” proektın bir payı.

 

Tekst: Natalya Radiş