Komratta başladı işlemää turizm –bildirmäk merkezi. Gagauziyada o ilk hem bir büünkü gündä. O verer bilgileri avtonomiyada bulunan turizm erleri için Gagauziyanın musaafirlerlerinä hem yaşayannara.

Turizm –bildirmäk merkezindä turistlär var nicä üürensinnär Gagauziyada meraklı erlär için, angılarını onnar geldiynän var nicä göörsünnär hem dolaşsınnar.

Merkezin işindä baş neetlerindän biri – turizm infrastrukturasının ilerletmesi için koşulların kurulması devlet turizm politikasına görä hem eni turist malların yaradılması hem giriştirilmesi.

Turizm –bildirmäk merkezi açıldı Gagauziyanın turizm uurunu üüseltmäk için proektinä görä. Onu giriştirerlär Komradın primariyası barabar regional ekonomikasını ilirletmäk İnstitutunnan.

“Proyektin giriıtirilmesindä pay aldı bakannık komiteti, primariya, Evropa Birlii hem REDİ kurumu. Gagauziyaya bu merkezin açılması lääzımdı, neçin ani bitki vakıtlar turizm sektorumuzda diişilmeklär başladı. Avtonomiyada düzüldü eni turist obyektleri, turistlär başladılar taa çok meraklanmaa”,açıkladı merkezin uzmanı Vera Garçü.

Turizm –bildirmäk merkezi ofiţial olarak açılacȇk ceviz (sentäbri) ayın 27-dä.

Ama lääzım niışannamaa, ani kendi işini o başladı taa hederlez (may) ayında. Bitki yapılmış olaylardan biri – Komratta gençlerä deyni ȇkskursiya. Turizm –bildirmäk merkezi onu hazırladı barabar Komradın gençlik sovetinnän primariyanın yardımınnan. Ȇkskursiya baalıydı Komrat kasabasının gününä, angısı kutlanılacȇk birkaç gün sora harman ayın 17-dä.

 

Tekst: Sergey Roşka