Çeşmä küündä açılmış musaafir evi turistleri meraklandırmak için gagauz millet stilindä donadıldı, deyni onnar gelip, kendileri görsünnär hem gagauzların millet özelliklerinnän tanışsınnar. Musaafirlär gelincä, yakından tanışacȇklar gagauz halkın kulturasınnan,iyeceklär erli imekleri, göreceklär gagauz küülerin gözäl erlerini.

Musaafir evini kendi evindä açtılar Dmitriy hem İnna Yanul. Çorbacılar içerleri donattılar gagauz palalarınan, astılar eski patretleri, koydular ilerdän kullanılan krivatları da, deyni musaafirlär duysun haliz eski gagauz evinin atmosferasını, niça gagauzlar yaşaardılar XX asirin çeketmesindä.

«Bän çoktan istäärdim bizdä turizm ilerlesin.Hep bunun için başladım straus kuşlarını büütmää. Birkaç yil geeri düşündüm musaafir evini açmaa, ama bir parça vakıt kıyışamaardım.Ama bir keret küüyümüzä geldi bir genç aaraştırıcı. O gostiniţayı aarardı deyni kalmaa 2 günä. Biz da teklif ettik onu evimizä. Bundan sora bän kararladım açmaa musaafir evini», annattı DmitriyYanul.

Çorbacilar sölerlär, ani musaafir evi açıldı diil sade turistlär onda gecelesinnär, ama tanışmaa onnarı gagauz kulturasınnan, adetlerinnän, gagauzların yaşamak özelliklerinnän hem millet imeklerinnän.

«Biz türlü eksponatları toplȇȇrız, folklorumuzu, istoriyamızı, adetleremizi hem legendalarımızı üüreneriz. Dostlarımız bizä türlü eksponatları getirerlär, bileräk, ani biz bununnan zaanatlanȇrız. Biz isteriz turistlär bu işleri, bu evdä kalaarkana, kullansınnar.Bizä çök yardım ettilär bibliotekanın işçileri Anna İvanovna Şerban hem Aleksandra Nikolaevna Urum. Onnar paylaştılar bizimnän bilgilerini, nica gagauz stilindä dooru içeri donatmaa», — söledi Dmitriy.

Turistleri Dmitriy hem İnna meraklandırȇrlar internettä. Musaafir evindä kalmaktan kaarä turistlär için muzeydä ekskursiya yapılȇr, bibliotekada etnografiya köşesinnän tanıştırȇrlar, strausların fermasını göstererlär hem başka gözäl erlerdä gezdirerlär. Küüdä turistleri meraklandıran erlerdän biri — Leninın anmak taşı hem çeşmä «Ana Çeşmä».