Moldovanın üülen tarafında hederlez (may) ayında çok kuvan öldü. Bu olay belli oldu Çadır dolayın yaşamak punktların birkaçında.  

Kuvannarın kocä aylelerin ölmesinä aalaştälar birdän Tomay, Gaydar, Baurçı küülerin hem Çadır kasabasının kuvancıları. Temelli aaraştırmaklardan söra bilä kuvannar neden öldü ölä da belli edilmedi. Zarar kabletmiş kuvancılar neetlenerlär avtonomiyanın kuvetlerindän yardım istemää, paylaştı zarar kabletmiş kuvancıların temsilcisi Nikolay Çeklak.

O nışannadı, ani geçmiş vakıdın içindä durum biraz taa islää. Ama kuvancılar ölä dä sayamadılar nekadar bütündän kabledilmiş zararın sayısı kurdu.

“Bu yıl topladık bal 3 kat taa az geçmiş yıllara görä” – dedi kuvancı.

Şindi kuvancılar kuvannarını kışa hazırlȇȇrlar.

“Kuvannarın sayısı da 3 kat azaldı. Nesöy onnar hazır olacȇklar kışa – zoor sölemää. Ama biz şindän göreriz, ani durum taa da kötü olaçȇk geçmiş yıllara görä”- ekledi Nikolay Çelak.

Bu durum geniştän lafedildi zarar kabletmiş kuvancıların maasuz toplantısında harman (avgust) ayın 2-dä. Onnar kararladılar yardım istemää Gagauziyanın önderciliindän. Kuvancılar umutlanȇrlar, ani kuvetlär kabledilmiş zararın makar bir payını onnara ödeyeceklkär.