Büün pravoslav hristiannarı Ayoz İliyanın gününü bakȇrlar. Komrat kasabasının kliselerin biri bu Prorokun adını taşıyêr. Bugün bu klisedä yortulu liturgiya geçirildi.

Komratta Prorok İliya adına klisesinin temeli 2014-cü yılda koyuldu. Ondan sora insannarın para hem kuvet yardımınnan kliseyi kaldırdılar. Büün burada yortulu liturgiyayı geçirdi Kaul hem Komrat episkopu Anatoliy.

PROTOİEREY FÖDOR, Ayoz İliyanın adına klisesinin din izmetçisi: Büün önemli bir yortu, açan biz toplanȇrız da dua ederiz, ki Prorok İliya yaamur versin, korusun ayleleri, uşakları. Kutlȇȇrım hepsini bu büük günnän”.

Komrat kasabasının primarı Sergey Anastasov kutladı insannarı bu ayozlu hem önemli yortuylan.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının başı: “Şükür ederim protoierey Födoru onu çalışması için, ani o çok kuvet koydu bu klisenin düzülmesinä. Umutlanȇrım, ani insannarın yaşaması da taa ii olacek”.

Kasabanın yaşayannarı geldilär kliseyä Prorok İliyaya dua etmää hem meyvaları sfinţit etmää.

“Bu büük yortu. Lääzım sfinţit etmää karpuzları, papşoyu  – bu saalık için yapılȇr”.

Prorok İliya adına klisesini Komratta yaşayannarın yardımınnan 25 ayın süresindä düzdülär.

 

Tekst: E.Ratkoglo,A.Karapirä, video: G.Stavilov, montaj: M.Kazaku