Gagauziya Halk Topluşu (GHT) sıradakı oturuşunda aldı karar daatmaa “GRT” kompaniyasının gözledici sovetini. İlkin ama Halk Topluşu çıkardı sovettän onun 5 azasını.

Halk Topluşun hukuk komisiyasının başı Pötr Çavdar haberledi, ani komisiyanın adına cümnä organizaţiyaların birkaçından aalaşmaklar geldilär. Onnarda organizaţiyalar urguladılar, ani “GRT” kompaniyasının gözledici sovetin azaları işindä kanona karşı gittilär.

PÖTR ÇAVDAR, GHT Üridik komisiyasının başı: “Lääzım belli etmää, ani gözledici sovetin azaları Radio hem Televizion kanonuna kaarşı gittilär. Halk Topluşuna teklif ediler çıkarmaa sovettän İvan Terziyi, Andrey Mihaylovu hem İgor Yanaa, neçin ki onnar çalışȇrlar kanona kaarşı”.

Halk Topluşun deputatı Grigoriy Uzun seslendirdi fikirini, ani Gagauziya Radio Televizionuna lääzım eni gözledici soveti ayırmaa.

GRİGORİY UZUN, Halk Topluşun deputatı: “Nicä Moldova kuvetlerindä diişilmeklär geçirilerlär, ölä lääzım burada da olsun. Gözledici sovetin azalarını çıkarmaa iştän da bizim televizionu lääzım serbest yapmaa. Bundan  sora da lääzım ayırılsın eni gözledici soveti”.

«Şindiki gözledici soveti Halk Topluşun beklemeklerini aslıya çıkaramadı», — sayer deputat Georgiy Efteni.

GEORGİY EFTENİ, Halk Topluşun deputatı:“Öbür gözledici nasaatın azalları hiç gelmäzdilär annatsınnar ne olȇr hem cuvap etmääzdilär kendi işi için. Bu gözledici soveti da hep ölä kendini götüdrü. Lääzım sesleyelim onnarı, da dooru karar kabledelim”.

Halk Topluşun deputatı Elena Karamit nışannadı, ani “GRT” kompaniyasında bir da gözledici nasaatı kanona görä işlämedi.

ELENA KARAMİT, Halk Topluşun deputatı:“Herbir gözledici sovettä başka — başka azalar, ama nicä eski sovet, nicä şindiki işini bir tarafı tutarak götürärdi. Bän sayȇrım, ani biz kabledecez kararı, ama en ilkin lääzım sesleyelim sovetin azalarını”.

Deputat Vitaliy Çebanu urguladı, ani lääzım seslemää gözledici sovetin azaların cuvaplarını onnarın çalışması için.

VİTALİY ÇEBANU, Halk Topluşun deputatı: “Haberlendi, ani biz ilk gözledici sovetini ne dooru ayırdık, ne da dooru onu daattık. Bu sovet için da hep ölä lafediler. Bän, nirım, isteerim seslemää azaların cuvaplarını onnarın işi için hem nesoy soruşlar onnarda vardı. Bundan sora lääzım kabletmää kararı”.

Deputatlar bu soruşu bakarkana, çok dartıştılar, ama bitki bitkiyä gözledici sovetin iki azasını iştän çıkardılar. Hep ölä bu oturuşun sırasında deputatlar kablettilär 3 azasinin danışmaklarını ani onnar kendi kararına görä sovettän çıkmaa isterlär. O üzerä, ani dokuz kişidän beşi çıkarıldı, birkaç deputat söledi, ani bu gözledici soveti artık işini götürämeycek da onu lääzım heptän daatmaa. Bitki bitkiya deputatlar bölä kararı aldılar. Gözledici sovetin azası İvan Terzi haberledi ne düşüner yapmaa ileri doru bu HT kararına görä.

İVAN TERZİ, GRT Gözledici Sovetin azası: «Bän bu iştän tutunmadım tutunmaycäm da. Ama sanȇrım, ani daavaya danışacȇz».
“GRT” cümnä kompaniyasının gözledici sovetin işini durgutmak için kendi seslerini çoyu deputatlar verdilär. Eni sovetin azaların seçilmesi için Halk Topluşu bildirdi, ani yapılacȇk konkurs.

Tekst: Z.Efremova, video: A.Topal, montaj: İ.Varban