Gagauziya Halk Topluşun deputatları orak (iül) ayın 30-da kablettilär gagauz dilin kullanmasının genişletmesi için Programasına diişilmekleri.

Diişilmeklär baalı gagauz dilin ilerlemesinninän, kullanmasınnan hem zenginnetmesinnän. Soruşu temsil etti deputat Elena Karamit. O nışannadı, ani diişilmeklär taa çok baalı gagauz dilinin kullanması Programasının giriştirilmesinnän.

Bu programa finanslanacek gagauz dilini kurtarmak fondundan. Bu üzerä taa faydalı olacȇk onu bir yıla kabletmää, nışannadı deputat Mihail Jelezoglo.

MİHAİL JELEZOGLO, GHT deputatı: «Burada yok bir dä ţifra, belli edilmeer para sayısı, nekadar lääzım harcansın türlü olaylara. Bu  üzerä teklif ediler programa kabledilsin bir yıla, neçin ki diil belli nekadar para verilecek fonda gelän yılda».

Bakannık Komitetin temsilcileri urguladılar, ani Programaya teklif edilän diişilmeklär lääzımdı bakılsınnar komisiyanın hepsi azalarınnan.

OLESÄ TANASOGLO, Gagauziya Bakannık komitetin başın yardımcısı: «O proekt, angısını teklif ederlär, köstekleyecek fondun işini, neçin ki para ona baştan koyuldu, da çiçek (aprel) ayın birinädän bücettä diişilmeklär yapılmȇȇrlar. Fondun işi durgunmasın deyni, beki deputatlar önündä koyulan davaları başka türlü adlayıp kuracȇklar?»

 O beterä, ani GHT hem Bakannık Komiteti barabar işlämedilär bu Programayı, peydalandılar soruşlar, angıları baalı teklif edilän diişilmeklärlan. Deputat Grigoriy Uzun teklif etti bu soruşu başka oturuşta bakmaa.

GRİGORİY UZUN, GHT deputatı: «Ko toplansınnar deputatlar, zanaatçılar hem Bakannık Komiteti da annaşsınnar. Bizä da versinnär hazır dokumenti. Neçin biz şindi lääzım herbir punktu bakalım?»

Soruşun bakılmasına hem dartışmasına istämedi katılmaa deputat Natalya Şoşeva. Deputatların çoyu ama, iki saattan zeedä herbir teklif edilän diişilmeyi statyalarda birär-birär bakarak, bitki-bitkiyä Programayı kablettilär.

 

Tekst: N.Andrieş, video:A.Topal, montaj:İ.Varban