Gagauziyanın Halk Topluşu pay etti merkez bücetindän paraları Avtonomiyanın üüretmäk kurumnarın aralarında. Bu paraların sayısı kurdu 6 milion ley. Bu soruş dartışmaksız geçmedi.

7,9 milion leyin pay etmesi için proekti teklif etti Halk Topluşun başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy. O nışannadı, ani kanona görä lääzım verilsin okulların bütün bücetinin sayısından 3%. Bıyıl bu sayı kurdu 10,6 milion ley.

ALEKSANDR TARNAVSKİY, GHT başın yardımcısı: “Diil çoktan biz pay ettik iki million leydän zeedä Ferapontievka, Bucak hem Kotovskoe küüylerin okullararına , burada uşakların sayısı küçük. Kaldı 8 milion ley. Proektä görä teklif ediler pay etmää 7,9milion ley. 100 bin da kalȇr rezervada.

Aleksandr Tarnavskiy haberledi, ani merkez bücetindän verildilär paralar transport harçlarına da, ki üürenicileri okulara getirmää, örtülerin düzülmesinä, kompüter tehnikasının satın almasına, fizika hem himiya kabinetleri için tertiplerin satın almasına. Gagauziyanın kimi okullarında kompüter tehnikası yok, urguladı deputat Mihail Jelezoglo.

MİHAİL JELEZOGLO, GHT deputatı: “Teklif ederim hepsi para sayılarını, tehnikanın satın almasından kaarä, kabletmää. Bu soruşu lääzım taa ii üürenmää da açık-açık pay etmää paraları hepsi küüylerin arasında”.

Avtonomiyanın üüretmäk kurumnarın 80%-dä hepsi lääzımnı kompüter tehnikası var, haberledi Bakannık Komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo.

OLESÄ TANASOGLO, Bakannık Komitetin başın yardımcısı: “Bıldır eni tehnika tertiplerini kablettik. 205 kompüter baaşladı Tatarstanın prezidenti. Etmedi 12 üüretmäk kurumuna. Onnar bu yıl tehnikayı kabledeceklär”.

Deputatlar aralarında dartıştılar dokumentin üçüncü punktunu. O baalı 1,6 milion leyin verilmesininnän Üüretim Bakannıına kompüterlerin alınması için.

GEORGİY LEYÇU, GHT deputatı: “Biz yok nicä seslerimizi üçüncü punkt için verelim, neçin ki biz bilmeeriz ,paralar nesoy pay edileceklär. Biz karşı durmerız tehnika alması için para vermesinä. Ama verin kolaylık deputatlar kaaviletsinnär o kararı, angısını siz kabledeceniz. Eer bu karar kanona görä olarsaydı”.

Oturuşun sırasında kimi deputatlar saydılar, ani komisiyanın kararı açık kabledilmedi. Çıkışta deputatlar dokumentin üçüncü punktunu, angısına görä Üüretim Bakannıına üüretmäk kurumnarına deyni kompüterlerin alınması için 1,6 milion ley lääzımdı verilsin, geri urdular.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video:A.Topal, montaj:M.Kazaku