Komratta 1045 asker bölümün 25-ci yıldönümünü bakıldı. 1994-cü yılın orak (iül) ayın 30-da bu kurum ilk gençleri slujbaya aldı.

İlk genç olanları1045 asker bölümü slujbaya kabletti 1994-cü yılın orak (iül) ayın 30-da. Moldova Respublikasının İç İşlerindä Ministerliin başı Andrey Nȇstase nışannadı, ani bu askercilär devletin usluluun korumasında faydalı olêrlar.

ANDREY NȆSTASE, Moldova Respublikasının İç İşlerindä Ministerliin başı: “Siz — Ministerliin o payı, angısı her gün insannarlan işleer. Yaşayannar sizä umutlanȇrlar. Biz işleeriz vatandaşların hem sizin aranızda ilişkileri taa ii yapmaa deyni”.

Gagauziyanın Bakannık Komitetin başın yardımcısı şükür etti 1045 asker bölümün askercilerini, angıları pay alȇrlar kanona kaarşı gidennerin  tutmasında hem hatalı olayların yok etmesindä.

VADİM ÇEBAN, Gagauziyanın Bakannık Komitetin başın yardımcısı: “İsteerim sölemää sizin yardımınız için. Biz onu her gün duyȇrız. Sizin profesional uurunuzu biz göreriz devlet uurunda da. Siz kaarşı koyȇrsınız kriminal işlerä diil sade Gagauizyada, ama bütün Moldovada”.

Yortuya görä askercilerä gramotalar hem diplomnar verildilär.

MARİANNA ZLATOVA, ofiţer-psiholog: “25 yıl geeri bişey yoktu. Şindi sa var hepsi koşullar askercilerä deyni. Hepsi olȇr Gagauziyanın, devletin hem asker bölümün yardımınnan. Biz da savaşȇrız üüsek uurda kendi izmetimizi götürmää”.

25 yılın süresindä burada 4 000 genç olandan zeedä askerliini yaptılar.  2010-cu yılda 1045 bölümü genişlendi, toplayıp hem kurup Kaul kasabasında ikinci bölümünü (rotayı). Bu yapıldı cümnä usluluunu korumaa deyni.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: G.Stavilov, montaj: T.Kazaku