Kazayak küüyündä bulundu skif kulturasının mezarları. Bulunmuş materiallar belli edilerlär 4-ncü üzyıllıktan Hristosun duumasınadan.

Sovet Birliin vakıdında, 1980-nci yıllarda, Kazayak küüyünün dolaylarında aaraştırmak işleri geçirilärdi. Sovet birliin daalmasından sora ekspediţiyaların sayısı azaldı, arheologiya işleri belli azaldı, annattı Gagauziyanın Bilim — Aaraştırmak Merkezin başın işini götürän İrina Konstantinova.

İRİNA KONSTANTİNOVA, Gagauziyanın Bilim-Aaraştırmak Merkezin başın işini götürän: «En ilkin düşündük Kazayak küüyü için. Neçin? Neçin ani eskidän yapılan aaraştırmaklara görä belli olduydu, ani bu küüyünün üülen tarafında türlü-türlü halklar yaşamışlar, oradan geçmişlär. Onnarın özel erleri hem mezarlıkları koorunmuşlar».

Bölä ekspediţiyalar yardım edeceklär taa derindän üürenmää bizim halkımızın istoriyasını, taa çok annamaa dedelerimizin yaşaması için. Onnar vererlär kolaylık tamannamaa, genişletmää hem zenginnetmää bilgileri Bucak için dä, sayer İrina Konstantinova.

İRİNA KONSTANTİNOVA, Gagauziyanın Bilim-Aaraştırmak Merkezin başın işini götürän: «Turistlär bu erlerä geldiynän, bu erlerin legendalarını üüreneceklär. Burada yaşayannarın var kendi istoriyası — onnarı turistlerä gözäl hem profesional uurunda annatmaa lääzım. Ondan kaarä onnarı bir erä toplayıp göstermää da lääzım».

Aaraştırmakların yapılan erlerindä bakırdan hem gümüştän işlenmiş üzüklär hem başka tertiplär buldu.

 

Tekst: N.Radiş, video: V.İvarlak, montaj: A.Gerçu