Büünkü gündä var pek çok insan, angılarına hertürlü yardım lääzım olêr. Komrat kasabasının yaşayanı Elena Akbaş birkaç yıl geeri başladı zanaatlanmaa yardımın bulmasınınnan, toplamasınınnan hem yaşayannara bu yardımı vermäklän.  

Yardım grupasının adı “Yardım eli”. Bu grupada birleşerlär o insannar, angıları  istämeerlär  kalmaa bir tarafta başkaların zoorluklarından. Grupan kurucusu, Elena Akbaş, zoor vakıtta yardım yabancılardan kabletmiş. Bu olmuş ona deyni ilk adım  yardımcılık işin başlamasında. Elena savaşȇr yardım etmää  kolaylıksız uşaklara, çokuşaklı aylelerä hem zor durumda bulunan insannara. Büün yardımcılık akţiyası uzattı “Yardım elini” çokuşaklı ayleyä.

“Çok şükür ederim bu yardımcılık akţiyasını gözäl baaşışlar için. Bu yardım bizä deyni çok önemli hem läzımnı vakıtta olȇr. Alla versin hepsinä saalık, bän popaz olayıp, molitvalarda da sizi okuyacam”.

Elena Akbaş çizgiledi, ani bu iilikleri yapmaa yaşayannar yardımcı olêrlar . “Yardım elini” uzadêrlar İrlandiyadan, Almaniyadan, Amerikadan hem Rusiyadan da.

 

Tekst: N. Radiş, video: S.Bejenari, montaj: T.Kazaku