Komrat kasabasının kimi yaşayannarı internetta açıkladılar kendi düşünmeklerini, angıları baalı Fedko sokaan yolun düzülmesininnän. Onnar sölerlär, ani yolun orta erindä koyulan bordürlar engel ederlär insannarın hem transportun gezmesinä.

Komradın yaşayanı – jurnalist Dmitriy Popozoglo kendi internet sayfasında yazdı, ani Fedko maalesindä yolu düzmektän  sora zor geçmää.

DMİTRİY POPOZOGLO jurnalist: «Bilersiniz mi nicä zor biçikletaylan yukarı dooru kalkmaa o yoldan, angısını diil çoktan Anastasov düzdü. Burada irmi metradan sora yolun orta erindä bordürlär koyulu», — sölener Popozoglunun yazısında.

Fedko sokaanda düzmeklär geçti yıl başladılar. Bütün maaleya brusçatka koyulȇr. Kimi erlerdä bordürlar koyulu. Komradın primarı Sergey Anastasov haberledi, ani bu yapıldı o nietlän, ki maşinalar bu maaledän yavaş geçsinnär.

SERGEY ANASTASOV Komrat kasabasının primarı: “Burasını biz taa kabletmedik. Var kimi yannışlıklar. Bu bordürları koyduk, ki şoferlar maşinaların hızlılıını esaplasınnar. Burada var çok uşak – onnarın saalıı ilk erdä bulunȇr. Bu yannışlıı biz doorudacez”.

Bu maalenin yaşayannarı , ani taa ileri maşinalar buradan pek hızılı geçärdilär, ama şindi onnar taa yavaş gezerlär.

«Sayȇrım, ani bu bordür burada lääzım olsun. Şoferlär kimi keret hızlılıı üüselderlär. Uşaklar sokakta sık oynȇȇrlar, ihtärlar geçerlär. Bordür sa buna yasak eder. Düşünerim, ani bu dooru yapıldı».

«Bizä bu zorluk getirmer. Ama kışın var nicä engel etsin kaarları paklamaa».

«Yardım eder, ki şoferlar gitmesinnär üüsek hızlılıklan».

«Sanȇrım, ani bu lääzım. Trotuarlar bizdä kırık. Yok nerdän geçmää. Şindi yapılı gözäl, kırnak».

Primar Sergey Anastasov haberledi, ani Komratta şindiyädän 25 kilometra yol düzüldü.

 

Tekst: E.Ratkolgo, A.Karapirä, video:S.Bejenari, montaj:T.Kazaku