Din uurunda video bloger İon Andronake teklif eder Moldova mitropoliyasını vergi altına çekmää. Kendi sayfasında Facebookta o yazdı, ani Moldovada popazlar parasız kullanȇrlar devlet yapılarını, zanaatlanȇrlar bizneslän, satıp türlü din tertiplerini da kazanȇrlar millionnarlan ley, ama vergileri ödämeerlär.

Video bloger İon Andronake internettä teklif etti, ki popazlar başlasınnar vergileri ödemää. Bu baalı onunnan, ani Moldova Respublikasının Finans Ministerlii vergi uurunda diişilmekleri yapȇr.

«Bu kliselerdä popazlar açȇrlar kendi tükennerini, neredä satȇrlar din tertiplerini, ikonaları. Hep ölä türlü klisä izmetlerini dä paraylan geçirerlär. Kimi kliselerdä paalar kapularda yazılȇrlar. Devlet verdi onnara kolaylık parasız kullanmaa devlet yapılarını hem kazanmaa orada milionnarı, ödämeyip vergileri. İnsannar esaba alaceklar bunu, gelecektä anaceklar sizi ii laflan, ani kaarşı koydunuz ona, ani kliselerdä kanona görä çalışmȇȇrlar”, yazdı Andronake. 

Vieo blogerin laflarına görä, Finans Ministerlii lääzım kullansın kolaylıı zeedeletmää devlet bücetini popazların hatırınnan. Andronake söleer, ani ilkin vergilär lääzım koyulsunnar kliselerdä bulunan tükennerä. Bu soruş için  kendi bakışlarını açıkladılar Avtonomiyanın  yaşayannarı da.

«Klisä soruşlarına lääzım dikkat yaklaşmaa. Bitki vakıtlar insannar başladılar yınanmamaa popazlara. Olmasın ölä, ani heptän kliselerä da yınanmasınnar. Hepsi çekiler popazlardan. O kullanȇr paraları, ama diil lääzım kendi çöbünü doldursun. Paralar lääzım harcansınnar kleseyä hem insannara».

« Bän düşünerim, ani diil lääzım vergilär giriştirilsinnär».

«Sanȇrım, ani bu lääzım. Klisedä hererdä paalar var. Ödesinnär onnar da».

«Düşünerim, ani bu diil dooru. Başka devletlerdä yoktu bu. Hepsi paralar, angıları geler, lääzım harcansınnar klisä için».

Büünkü gündä Moldovada 600 klisä işleer. Onnar biri si dä vergileri ödämeer.

 

Tekst: E.Ratkolgo, A.Karapirä, video: Gr.Stavilov, montaj: Al.Gerçu