Bitki 5 yılın süresindä Moldovada zeedelendi insannarın yaşamak yılları. Butakım, adamnar yaşȇȇrlar 66 yaşınadan, karılar sa 75-dän. Bölä haberleri teklif eder Moldovanın Milli statistika bürosu.

Bitki 5 yılın süresindä esaba alınȇr insannarın yaşamak yılların zeedelenmesi. Moldovada 2014 yılda insannar yaşaardılar 69 yaşından biraz zeedä, 2018-nci yılda bu sayı diişiler da kurȇr 70,6 yaşadan. Statistika çıkışlarını esaba aldıynan, var nicä sölemää, ani adamnar yaşȇȇrlar 9 yıla taa aaz, nekadar karılar. Adamnarın orta yaşları kurȇr 66 yıl, karıların sa 75. Avtonomiyanın yaşayannarı söledilär, ani bu statistika çıkışları baalı onunnan, ani karılarda hem adamnarda başka türlü bakışlar yaşamaya.

“Sanȇrım, ani naturadan bizä bölä verili. Bizim omuzlarımıza düşer çok türlü zorluklar, geçirmeklär, acılar. Karılar lääzım taşısınnar hepsini bunnarı, sanȇrım ondan. Adamnar sayılȇrlar kaaviı,  ama bän düşünerim, ki biz taa kaaviyiz”.

“Karılar bakȇrlar kendilerini, kendi saalıını, adamnar sa  brakȇrlar hepsini soraya. Sanȇrlar, ki hastalıklar kendi başına geçeceklär. Bolniţaya gitmeerlär, neçin ki onnar utanȇrlar, ama sayılȇrlar taa kuvetli, nekadar karılar”.

“Bezbelli taa islää kendilerini düşünerlär, hepsi ilaçları vakıdında kablederlär o iş için da taa çok yaşȇrlar”.

Lääzım nışannamaa, ani 2019-cu yılın statistika haberlerinä görä, , Moldovada yaşȇr 2,7 million ley. Karıların sayısı adamnarın sayısından 100 binä taa zeedä.

 

Tekst: N.Radiş, video: S.Bejenar, montaj : T.Kazaku