Gagauziyanın başkanı İrina Vlah isteer, ki Regional İlerlemäk Agentstvonun başını Valeriy Yaniogluyu çıkarsınnar onun iş erindän. Vlah kabaatlı bulȇr Yaniogluyu hem taa başka insannarı onda, ani Komrat poliklinikasında pençerelerin diiştirmesininnän savaştılar para kendilerinä yapmaa. Kendi tarafından Yanioglu sayêr, ani Vlahın bu laflar sebepsiz sölenildi. Bu uurda iş aaraştırmakları başladılar.

Kendi internet sayfasında başkan İrina Vlah tiparladı danışmayı Moldova Respublikasının Çiftçilik hem Regional ilerlemesindä ministrusuna, angısında istedi, ki Gagauziyanın Regional İlerlemesindä Agentstvosun başı Valeriy Yanioglo iş erindän çıkarılsın.  Danışmakta başkan kabaatlı buldu Yaniogluyu onda, nicä kuruldu pençerelerin diiştirilmesi iş planı, yakın 700 bin leyä, alıp esaba onu, ani pençereleri koymadılar.

İRİNA VLAH, Gagauziyanın Bakannık Komitetin başı: «Ertesi günü, nicä bän danıştım sizä, yok edildi vergi dokumenti, angısı verildi kirez (iün) ayın 21-ndä 692247,01 leyä. Hep ölä da yapılmış işlär için №2 dokumenti. Bundan kaarä, aaraştırdıynan bu soruşu, belli oldu, ani iş için annaşmak dokumenti da kaybeldi. O imzalandı Yaniogluylan. Olmasın deyni ölä, ani dokumentlär kaybeleceklär, isteerim, ki Ministerliin öndercileri, alıp esaba Moldovanın İş için kodeksini, kısa vakıtta kursunnar komisiyayı da geçirsinnär iş aaraştırmaklarını. Hep ölä Regional İlerlemesindä Agentstvosunun başını iş erindän çıkarsınnar o vakıda, nekadar aaraştırmaklar geçeceklär”.

Bu soruşa  kendi bakışını Gagauziya İlerlemek Agentstvosunun başı Valeriy Yanioglu açıkladı.

VALERİY YANİOGLU, Gagauziya İlerlemek Agentstvosunun başı: “Bu onun (başkanın) istedii, ona temel – duygular. İstämerim komentariya  yapmaa. Onun hakı, nicä insanın, nicä regional nasaatın başın, nicä başkanın – yapmaa nesoy sa çıkışları. Ne baalı Saalık Merkezinnän – bu büük proekt, angısına görä biz çalışȇrız. Hepsi işlär bu proekttä teklif edildilär Bakannık Komitetinnän. Var kimi zorluklar, neçin ki merkez çalışȇr. Açan biz başladık proekti giriştirmää, o diildi hazır. İş vakıdında diişilmeklär olȇrlar. Konflikt oldu o beterä, ani diişilerlär pençerelär”.

Nicä söledi Yanioglu, yapılan pençerelerin kalitesi prosttu. Kirez (iün) ayın 27-ndä oturuşta kabledildi karar durgutmaa işleri da diiştirmää taaiy kaliteyä. Yanioglo nışannȇȇr, ani yapılmış iş için paralar verilmedilär.

VALERİY YANİOGLU, Gagauziya İlerlemek Agentstvosunun başı: “Dün tehnik hem avtor kontrolü kablettilär kararı işleri çeketmää, ondan sora, nicä kabledildi dokumentlär, angısınnara görä var nicä çalışsınnar uzmannar. Açan işlär yapılaceklar, ozaman da ödeneceklär paralar. Sanȇrım, ani sölemää finans yannışlıkları için diil dooru. Lääzım hepsini annamaa”.

Alıp esaba başkanın danışmasını, Moldova Respublikasının Çiftçilik hem Regional İlerlemesindä ministerlii başladı aaraştırmakları.  Lääzım nışannamaa, ani “Komradın Saalık Merkezin örtüsünü, pençerelerini diiştirmek için” proektinä verildi 8 million ley. Valeriy Yanioglu Gagauziaynın Regional İlerlemek agentstvosunun başı gibi   2016-cı yıldan beeri işleer.

 

Tekst:E.Ratkoglo, A.Karapirä, video:A.Topal, montaj:A.Gerçu