Gagauziyanın Sayı Palatası geçirdi kontrolü Komrat kasabasının primariyasında. Esaba alındı 2017 – 2018 yılların büdjetin tamannaması.

Kontrolün süresindä büük yannışlıklar belli edilmedilär. Gagauziyanın Sayı Palatası kurdu ufak yannışlıkların listesini hem nasaat etti onnarı 3 ayın süresindä yok etmää, haberledi Komrat kasabasının primariyasının ekonomisti Svetlana Pometko. O açıkladı ani ilk yannışlık baalı onunnan, ani muniţipal nasaatı kasaba bücetini vakıdında kabletmeer.

SVETLANA POMETKO, Komrat kasabasının primarımariyasının ekonomisti: «Büсet muniţipal nasadın oturuşunda kanona görä kırım ayın 10 kadar kabledilsin lääzımdı. Bizdä sä, bitkii iki yıl, o 4 günä taa geç kablediler. Gelän sıra primariya bücetin kabletmesi için zamanı göz altında tutacȇk».

Hep ölä sayı palatasının uzamnnarı belli ettilär, ani gelirlerin sayısı yılın süresindä diyşilerlär, ne diil läzım olsun. Bundan kaarä uzmannar nasaat ettilär vermää, 2017 yıldan beeri kalan, dinnenmäk günnerini primariyanın izmetçilerinä. “Bunu bu yılın sonuna kadar yapalım lääzım”, — söledi Svetlana Pometko.

SVETLANA POMETKO, Komrat kasabasının primarımariyasının ekonomisti: «Uzmannarı, angıları dinnenmäk vakıdına (otpuskaya) çıkȇrlar, yok kim iş erindä diiştirsin. Bu beterä biz onnarı geeri işä lääzım çaaralım. 2017 yılda 12 uzmanın 259 kullanılmadık dinnenmäk günü toplandı».

Taa bir ufak yannışlık, angısını belli etti sayı palatası baalı onunnan, ani sayı, angısını muniţipal nasaatı imäk malların satın alması için kableder, yılın sonunda diişer.

SVETLANA POMETKO, Komrat kasabasının primarımariyasının ekonomisti: «Bu baalı onunnan, ani biz satın almak proţesini açıkçasına geçireriz. Kimi sıra olȇr ölä, ani malların paaları taa küçük nekadar biz plana koyduyduk».

Primariya hazırladı maasuz planı, angısna görä Gagauziyanın sayı palatasınnan belli edilän yannışlıklar yok edileceklär gelän 3 ayın süresindä. Muniţipal nasaadın azaları bu planı kablettilär.

 

Tekst: V.Kerman,video: A.Topal, montaj: A.Gerçu