“Vdohnovenie», «Graţiya» hem «Poläki Bucaka» Gagauz oyun kolektivleri pay aldılar «Музите» festivalindä, angısı geçti Bulgariyada. Burada kendi becermeklerini gösterdilär oyuncular 20 devletlerdän. Gagauz kolektivleri ilk erleri kazandılar.

Komrattan «Vdohnovenie» oyun kolektivi, angısının baş horeografı Svetlana Sarı, taradı Bulgariyada heryılkı «Музите» festivalindä. Bu grupa aldı dört kubok hep ölä oyun becermekleri için diplomnarı da. Oyuncular diil bir sıra ilk erleri kazanȇrlar türlü festivalerdä hem Gagauziyaylan Moldovayı üüsek uurda göstererlär. Bu yıl, uşaklar Gagauziyadan yaraştılar profesional oyuncularlan 20 devlettän. Kolektiv hazırladı 6 oyun nomerlerini. Festivalin musaafirleri pek sevdilär “Ça-ça-ça” oyununu. Bu oyun getirdi kolektivä ilk eri.

ELLA MUTAF, «Vdohnovenie» kollektivin pay alıcısı: «Biz getirdik burayı altı oyun: üç küçüklärlän – onnarın arasında “Ça-ça” hem “Klounnar”. Büüklär gösterdilär sport oyununu hem taa bir veerlarlan».

EVELİNA KAPSAMUN, «Vdohnovenie» kollektivin pay alıcısı: «Var kolaylık tanışmaa hem dostlaşmaa başka oyuncularlan».

EGOR STAVİLOV, «Vdohnovenie» kollektivin pay alıcısı: «Bän gelerim burayı ikinci keret. Biz oynadık franţuz valsını. Gördäk nicä oynȇȇrlar başkaları da. Bu bizä deyni pek faydalı».

KONSTANTİN UZUN, “Vdohnovenie» kollektivin pay alıcısı: «Bän üçüncü keret burayı gelerim, pek severim, ani var nicä gelmää, bakmaa nicä oynȇȇrlar başka kolektivlär»

TATYANA GERÇU, “Vdohnovenie» kollektivin pay alıcısı: «İlk keret geldi bu festivalä, sevinerim, ani eni uurları kazanȇrız».

ÜLİYA ARABACI, “Vdohnovenie» kollektivin pay alıcısı: «Bakıp bu oyunnara, biz annȇrız onnarın hem kendi yannılıklarımızı da. Var nicä taa ii oynayalım hem taa üüsek uurları kazanalım».

ARİNA KARA, “Vdohnovenie» kollektivin pay alıcısı: «Sevinerim, ani geldik, bizdä oldu kolaylık gelmää Bulgariya da göstermää Moldovayı».

Musaafirlär sevdilär kolektivlerin oyunnarını. “Ateş hem su” oyunu getirdi grupaya ikinci eri. Taa iki üçüncü eri kolektiv kazandı sport  hem sambo oyunnarı için.

Bu konkursun baş nieti tanışmaa türlü halkların oyunnarınnan. «Vdohnovenie»  oyun kolektivin başı Svetlana Sarı nışannadı, ani uşaklar bütün yılın süresindä hazırlanȇrlar bu festivalä, ki üüsek uurda göstermää Gagauizyayı hem Moldovayı ölä devletlerin arasında nicä Latviya, Estoniya, Rusiya, Makedoniya hem taa başka.

«Üçüncü yıl biz geleriz bu festivalä. 2015-ci hem 2016-cıda buradaydık. Bu yıl da kararladık gelmää. Programamızı diiştirdik. Kaarşıladılar pek islää bizi. Vardı soruşlar. Şaştırdık siiredicileri oyunnarlan. Düşüneriz, ani notalayaceklar onnarı. Pek çok kolektiv vardı, üüsek uurda konkurs».

Jüri azaları oldular profesional oyuncular Bolgariyadan, Kubadan hem Vietnamdan.

ÇAN ÇUNG, jüri azası Vietnamdan: «Pek gözäl festival. Geçer halklarası uurunda. Pay alȇrlar oyuncular türlü devletlerdän. Onnarı zor yaraşmaa biri-birinnän, ama onnar becererlär da üüsek uuru alȇrlar».

RAUL TORRES, jüri azası Kubadan:«Bu yıl bizdä çok grupalar göstererlär kendilerini. Çoyu Sozopolä geldi. Onnar teklif ederlär diil sade oyunnarını, ama gözäl giimnerini da».

Festivalin pay alannarın yanında bulundular onnarın yakın insannarı da.

 VASİLİSA POMETKOVA: «Yakın insannar hep lääzım olsunnar uşakların yanında. Bu yardım eder onnara psihologiya hem duyguların uurunda».

“Vdohnovenie” kolektivinnän barabar Bulgariyada festivaldä pay aldı “Graţiya” grupası Kongazdan. Onun başı SVETLANA SARI. Gözäl oyun  getirdi onnara üçüncä eri kategoriyada halk oyunnarı.

DARYA MASRİN, “Graţiya” kolektivin pay alanı: «Burada pek çok kolektiv var, kim gösterer kendi becermeklerini. Herbirin var kendi gözellii. Herbir grupa açıklȇr oyunnarını».

ELENA KÜRKÇÜ, “Graţiya” kolektivin pay alanı: «Biz sevineriz, ani bizim önderci Svetlana Sarı yardım etti bu festivalä gelmää. O kurdu eni kolektivi küüdä».

İlk eri kategoriyada halk oyunnarı bu festivaldä kazandı “Poläki Bucaka” kolektivi. „Музите” festivalin unudulmaz atmosferası kurdu hep ölä da dostlaşmayı pay alannarın aralarında. Altı günün içindä uşaklar gündüz denizdä dinnenärdilär, avşomneen sa onnarın oyunnarını bekläärdilär siiredicilär. Bu konkurs uşaklarda çok gözäl duyguları braktı.

«Pek gözäl eski kasaba. Çok meraklı erlerä gideeriz. Pek gözäl».

«Biz tanıştık oyuncularlan Moldovadan, lafettik onnarlan, pek sevineriz, ani var bölä kolaylık».

“Vdohnovenie” oyun kolektivi taa ileri başka festivallerdä da pay aldı Makedoniyada, Greziyada hem Bulgariyada. Yakın vakıtta uşaklar başlayaceklar eni konkursa hazırlanmaa da göstermää Gagauziyayı üüsek uurda.