Gagauziyanın Halk Topluşun üridik hem mass-media soruşlarında komisiyası baktı “GRT” kompaniyasının çalışannarın danışmasını, angısı baalı borçlarlan ay kazanç paraların ödemesindä. Kompaniyanın öndercilerini seslemeklerä teklif etmedilär.

Orak (iul) ayın beşindä “GRT” Cümnä Kompaniyasının çalışannarı dooruttular Halk topluşuna kiyadı, neredä belli ettilär kurulan durumu ay kazanç paraların ödemesindä. Bitki sıra Gagauziyanın Bakannık komiteti kompaniyaya lääzımnı paraları Hederlez ayın çeketmesindä geçirdi. Nicä haberledi Gagauziyanın finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva, bu ayadan “GRT” kompaniyasına 48 prozent yılın bütündän bücet sayısından şansora verildi.

TATYANA DOYÇEVA, Gagauziyanın Finans baş bakannıın başı: «2019-cu yılda Avtonomiyanın büceti için kanonubda “GRT” kompaniyasına bakıldı 5 million ley. Hem 48 prozent bütün yılın paralarından şansora verildilär. Geçti yıl bu sayı kurardı 3 million 535 bin ley. Şindi para taa zeedä, ama neçin onnar etmemişlär – diil belli».

Halk Topluşun deputatı Sergey Zahariya teklif etti karar problemayı çözmää deyni.

SERGEY ZAHARİYA, GHT deputatı: «Lääzım istemää, ki Bakannık Komiteti geçirsin onnara 10 prozent yılın bücetindän, insannarın kazanç paraları ödensin, sora da oturmaa da bulmaa ucunu».

Bir saatlık oturuştan sora, komisiya kabletti kararı.

PÖTR ÇAVDAR GHT, üridik hem mass-media komisiyasının başı: «Teklif etmää “GRT” kompaniyasının öndercilerinä hemen kapamaa boorçları kazanç paralarlan baalı hem vermää kompensaţiyaları  da – bu bakılı Moldovanın iş için kanonunda. İkinci – “GRT” kompaniyası lääzım teklif etsin haberleri, nereyi paralar harcandı, nekadar para geldi bu yılın çeketmesindän».

Oturuşun süresindä kimi deputatlar esaba aldılar, ani komisiyanın başı Pötr Çavdar hazır kararlan topluşa geldi. Nicä nışannadı “GRT” cümnä kompaniyasının başın işini götürän Vitaliy Gaydarji, komisiyanın kararı problemayı çözmeyecek, neçin ki belii edilmeer, angı paralardan kapamaa borçları.

 VİTALİY GAYDARJİ, “GRT” Cümnä Kompaniyasının başın işini götürän: “Bitki sıra Bakannık Komiteti geçirdi “GRT”-ya paraları hederlez (may) ayın 8-dä. Büün bakannık komiteti haberler, ani kompaniya finanslandı 48 prozentä. Biz bunnunnan kayıl olduk hem ofiţial saytta teklif ettik dokumentleri da. O plana görä, angısını kurdu bakannın komiteti, almayıp esaba “GRT”-nın bakışını, orak (iul) ayında lääzımdı kursun 2,9 million ley. Büün bu paralar kompaniyaya gelmedilär”.

Bununnan bilä, Vitaliy Gaydarji nışannadı, ani kapamaa deyni istoriya borçlarını eski öndercilerdän, istedi ki bakannık komiteti geçirsin 300 bin ley kırım (dekabri)ayından ilkyaza.

VİTALİY GAYDARJİ, “GRT” Cümnä Kompaniyasının başın işini götürän: “Umut ederim, ani yakın vakıtta Halk Topluşu kabledecek kararı da yollayacek kontrol etmäk komisiyasını, ki hepsi soruşlar cümnä kompaniyasından hem finanslamak için bakannık komitetindän çıkarılsınnar”.

Lääzım nışannamaa, ani öncä “GRT” Cümnä Kompaniyasının çalışannarı danıştılar Bakannık Komitetinä hem Halk Topluşuna yardım etsinnär çözmää soruşu, angısı baalı kazanç paraların ödemesinnän.

 

Tekst:S.Roşka, A.Karapirä, video:A.Topal, montaj:A.Gerçu