Çadır kasabasının profesional uçilişçesinin başarannarı kablettilär diplomnarını. Bu yıl üüretim kurumunu 116 genç uzman başardılar.

Bitki vakıtlar Regional kuvetlerinnän büük dikkatlık dual sistemasına görä üürenmeyä veriler, angısı üüsek uurda giriştiriler Çadırın profesional uçilişçesindä. Üüretim kurumun başı Vera Balova nışannadı, ani bu yılın başarannarın taa çoyu büünkü günädän  iş kendilerinä buldular.

VERA BALOVA Çadır kasabasının profesional uçilişçesinin başı: «Sizin praktik işinizdän sora, biz kablettik şükürlük kiyatlarını. Siz kaliteli hem üüsek uurda geçirdiniz praktikayı. Saa olun! Onnar, kim bulmadı praktikayı nesoysa kurumnarda, o studentlär geçtilär praktikayı uçilişedä. Biz üürettik sizi o zanaatlara, angıları lääzımnı devletin ekonomika uurunu kaldırmaa deyni».

Moldova Parlamentin deputatı Vladimir Bolä danıştı başarannara, ki onnar brakmasınnar Ana torpaanı – çıkmasınnar başka devletlerä.

VLADİMİR BOLÄ Moldova Devletin Parlament deputatı : «Kalıp hem işleyip burada, biz kaldıracȇz devleti taa üüsek uurlara hem ilerledecez onu. Moldovada yok problema iş bulmasınınnan, ama var problema uzmannarlan».

Uçilişçenin üüredicileri kutlamak laflarlan danıştılar başarannara.

DMİTRİY GANEV uçilişçenin üüredicisi: «Üürenin ileri dooru. Kaldırın kendi becermeklerinizi,olun üüsek uurda uzmannar».

Uçilişçenin studentleri 10 zanaata görä üürenerlär. Bu yıl 116 başaran 5 zanaata görä diplomnarı kablettilär. Traktorculaa üürenän studentlär, kablettilär şofer kimniklerini da A, C, D kategoriyalarına görä. Ekonomika agentleri, angıları bu olayda bulundular, urguladılar, ani iş panayırında büün en sorumnu tehnik zanaatları. Bu uzmannar Gagauziyada var nicä bulsunnar kendilerinä iş erlerini.

 

Tekst: E. Ratkoglo, A. Karapirä,video: S.Bejenari, montaj: İ.Varban