GRT kanalına danıştı Dezgincä küüyünün yaşayanı Olesä Sırbu, angısı zor durumda kaldı. Bakmayarak ona, ani o kendisini kabaatlı sayȇr, o istedi bu durum için, jurnalistlerin yardımınnan, bütünnä Gagauz erinä annatmaa.

Dört yıl geeri Sırbu aylesi Dezgincä küüyündän aldı satın eski evi. Ev bulunȇr Lenin sokaan hem Dzerjinskiy aarasının çatırıında. Onnar eski evin erindä eni ev kaldırdılar. Ama burayı yaşamaa geçtikçä problemaylan karşı gelerlär. Büük yamurlar yaadıkça sokakta, onnarın evin uurunda toplanan su, nicä annadȇr sabiyka Olesä Sırbu, girer onnarın kapunun önünä, ne beterä evin duvarları nem olȇrlar, içerlerdä sa küf peydalanȇr.

OLESÄ SIRBU Dezgincä küüyünün yaşayanı: «İlkyazın başladı erimää kaar. Başladılar yaamurlar. Bu sular bizim evimizin uurunda toplanȇr. Da soran o bataklı sular bizim kapunun önünä akȇr».

Olesä Sırbu sayȇr, ani bunda kabaatlı direk, angısını yakın 20 yıl geeri Lenin sokaan yol boyunda Dzerjinskiy aarasının uurunda burada yaşayan insannar koymuşlar. Semön Dudoglo bu aarada artık 40 yıl yaşȇȇr. O annattı, ani yaamurlu havalarda Lenin sokaandan akan sular yolu bozmasınnar deyni, o komuşularınnan kararlȇrlar yol üstünä aykırı bir direk koymaa. “Direk, büük yaamur yayarkana, suyun akmasını yavaşıdȇr da yol bozulmȇȇr” söler Semön Dudoglo. Olesä Sırbu sayarak, ani bu dirään beterinä onun auluna su girer, kendibaşına kararlȇr onu erindän sviştirmää.

OLESÄ SIRBU Dezgincä küüyünün yaşayanı:  «Bän çaardım ȇkskovatoru, ödedim para da bu dirää biraz aşaa indirttim. Bän da yolu düşünerim. Sular yolu bozmasınnar deyni biz dirä koyduk ölä, ani yaamur suları su vadasından aksınnar. Ama o beterä, ani yaadı büük yaamurlar yol bozuldu. Açıldılar endeklär insanın belinä kadar. Bän hergün komuşularlan kavga ederim. Artik bu aradan geçim yok nasıl».

Dzerjinskiy arasında yaşayan insannar bu durumda kabaatlı sadece Sırbu aylesini bulȇrlar. Semön Dudoglo urgulȇȇr, ani şindi bu yoldan yok nasıl yayan da gezmää.

SEMÖN DUDOGLO Dezgincä küüyünün yaşayanı: «Nicä geldiдär eni komuşu, aldılar da bozdular yolu. Bän üç yıl primarın ardına gezdim burasını yaptırmaa deyni. Ona var nicä oradan da buradan da transport girsin. Ama bizä? Allaa korusun bir hasta, bir ölü. Bana kadar var nicä gelsin, ama yukarı yok nicä. Orası derä».

Dzerjinskiy arasında yaşayan Olga Kirioglo sayȇr, ani Sırbu aylesinin hakı yoktu dirää erindän almaa.

OLGA KİRİOGLO Dezgincä  küüyünün yaşayanı: «Onu koyalım nicä vardı erinä. Hem kim onun erini diiştirdi, o da erinä koysun lääzım. Zerä bu taa da çok bozacȇk bizim yolu. Nekadar aşaa indi, şindi taa da beter oldu».

Dzerjinskiy arasının yaşayannarı annamȇȇrlar nasıl Sırbu aylesi düşünmemiş ne türlü çıkışlara var nasıl getirsin dirään yol boyundan alması. Natalya Kapsamun açıkladı, ani herkerä buluştuynan Olesä Sırbuylan o onunnan kavga eder.

NATALYA KAPSAMUN Dezginсä küüyünün yaşayanı: «Sän bu yoldan inää da geçirmeyecän. Neçin bozdunuz burasını? Biz toplandık, aldık kum, bu adam trakturlan getirdi beton. Adamnar işledilär, karılar imää yaptılar. Neçin toplamadınız bizi, kim yaptı o yolu? Neçin siz aldınız o dirää? Neçin?»

Fedora Kapsamun söler, ani karannık çöktüynän sakınȇr bu yoldan geçmää.

FEDORA KAPSAMUN, Dezginсä küüyünün yaşayanı: «Gelärdik, geçärdik, yol başkaydı. Avşamnen yoldan raat gidärdin. Şindi bän korkȇrım. Nesoy geçiim? Düşiim, kırıım birerimi mi? Kimä bän lääzım olacam sora? Kim beni bakacȇk?»

Dezginja küüyünün başı Pötr Tomaylı sayȇr, ani direk lääzımdı kalsın erındä nicä vardı.

PÖTR TOMAYLI Dezginсä küüyünün başı: «Erlicän Sırbu aylesi açmaydı bu yolu o bozulmayceydı. O olaceydı o halda nicä düzüldü bıldır güzün. Olesä Sırbu söler, ani yol üstündä toplanan sular onnarın kapun önünä gireer. Benim var bunda şüpäm. Ama hep okadar vardı nasıl gelmää bir bakışa da çikmaa bu durumdan hem koruma düzülü yolu. İnsannar ta o yıllar kapamışlar yolu direklän, bu kanona aykırı yapılı, ama onnar korudular buncak yıl yolu».

Küüyün başı Pötr Tomaylı açıkladı, ani 2018 yılda bu yolun düzüzlmesi için 200 bin ley yol fondundan harcandı. Şindi sa yol enidän lääzım düzülsün hem bunun için taa da çok para lääzım olacȇk harcansın. O güceneer, ani buncak para hem iş boşa çıktı. Ama hep okadar, kimseyä kabaatı atmaa alatlamȇȇr. Hem kanona görä cezalamaa niedi yok.

PÖTR TOMAYLI Dezgincä küüyünün başı: «İnanȇrım, ani Olesä Sırbu istemäzdi bölä olsun. Bu durum sürtmer aaz vakıt, biz şindän sora en aazdan 3 yıl zeetleneriz. Yolu yaptık, nasaatçılar yol fondundan para verdilär. Ama neçin sa yol kullanılmadı. Yol bozuldu!».

Olesä Sırbu urgulȇr, ani kabaatını annȇr hem komuşularınnan kavga istämeer. O kayıl bu problemanın çözülmesi için kuvedinä görä lääzımnı işleri yapmaa.

OLESÄ SIRBU, Dezgincä küüyünün yaşayanı: «Biz annaştık, ani biraz yukarı bordürları kaldıracȇz. Bän kendi paralarımnan dirää enidän eski erinä koyacam».

Küüyün başı Pötr Tomaylı urguladı, ani kuruldu maasuz komisiya, angısı belli edecek nekadar zarar getirildi bu yola hem ne lääzım yapmaa bu yolu düzmää deyni. Proekt hem smeta dokumentleri hazır olduktan sora bu soruş erindeki nasaadın oturuşunda bakılacȇk.

 

Tekst: V.Kerman, video: S.Bejenar, montaj: İ.Varban