Demokratiya İlerlemesindä Halklararası İnstitutun ekspert grupası kirez (iül) ayın 30-da Gagauziyada geçan başkan seçimnerindä  gözledici gibi işledi. Onnarın bakışlarına görä, seçimnär kanona görä hem demokratiya prinţiplerina görä geçtilär.

Seçim günündä Demokratiya İlerlemesindä Halklararası İnstitutun gözledicileri Komradın hem Valkaneşin bir seçim dolayında hem 21 ayırmak bölümnerindä bulundular. Ekspertlär nışannadılar, ani seçim bölümnerindä proţes üüsek uurda hazırlandı. Alındılar esaba Gagauziyanın hem Moldovanın kanonnarı. Ama gözledicilär urguladılar, ani Gagauziyada seçim bölümnerindä kolaylıksız insannar için koşullar esaba alınmadılar.

SERGEY KARAEV Demokratiya İlerlemesindä Halklararası İnstitutun başın yardımcısı: «Gözletmeklerä görä, bizim grupamız geldi çıkışa, ani kirez ayın 30-da başkan seçimneri geçtilär hepsi kurallara görä hem serbest».

Bu İnstitutun Moldovadakı filialın azası Evgeniy Ştirbu nışannadı, ani kimi seçim bölümneri biraz taa geç başladılar çalışmaa. Bu baalıydı Üüsek dava palatasının kararınnan, kandidatların birisini seçimnerdän çıkarmaa. Herbir bületendä “çıktı” damgası lääzımdı koyulsun. Onun bakışına görä bu da zoorlattı işi.

EVGENİY ŞTİRBU Demokratiya İlerlemesindä Halklararası İnstitutun Moldovadakı filialın başı: «Bizim bakışımıza görä, Merkez Seçim Komisiyası kendi işini yaptı. Hepsi aalaşmakları hızlı bakardı. Biz herbir kandidatlan buluştuk. Onnarın herbirinin kendi bakışı vardı seçimnerin hazırlanması için. Ama biz sayȇrız, ani seçim komisiyası kendi işini yaptı».

Demokratiya İlerlemesindä Halklararası İnstitutun gözledicileri seçimneri bütün gün kontrol ettilär. Onnara bu hakı Moldova Devletin Merkez Seçim Komisiyası verdi.

Tekst: E. Ratkoglo, A.Karapirä, video: A. Novak, montaj:A.Uzun