Kirez (iun) ayın 30-da Gagauziyada başkan seçimneri geçtilär. Seçim proţesindä dört kandidat pay aldılar. Merkez Seçim Komisiyasının ilk sayılarına görä, seçicimnerdä pay alannarın sayısı 50,35 % kurdu. Bu verer kolaylık seçimneri geçmiş saymaa. Bununnan kandidatların çoyu kayıl oldular.

Merkez Seçim Komisiyasının ilk sayılarına görä seçimnerdä pay alan yaşayannarı 90%-tän taa zedesi, kendi seslerini  İrina Vlah için verdilär. Seçim  bölümnerin kapanmasından sora İrina Vlah şükür etmäk laflarlan yaşayannara danıştı.

İRİNA VLAH  Gagauziyanın başkan seçimneri kandidatı: «İlk sayılara  görä seçımnerä 50%-tän  zeedä  insan çıktı. Yakın 56 bin insan seçimnerä katıldılar. Biz var nasıl söleyelim, ani  başkan seçimneri geçtilär. İsteerim şükür etmää hepsini,  kim bizimnän barabardı da biz ii çıkışları kazandık».

Gagauziyanın başkan görevinä kandidat Sergey Çimpoeş sayȇr, ani seçimnär geçtilär, ama onnarın çıkışlarına pek inanmȇȇr.

SERGEY ÇİMPOEŞ Gagauziya başkan seçimneri kandidatı: «Hiç dooru geçmedilär, olmadı 50%, oldu 48%. Yalancılıklan çektilär, da, insannarı korkudup, zoruna evdän çıkardılar. Bizdä bölä seçimnär yoktur olduular. Bän daavaya gitmeyecäm, neçin deyni inanmȇȇrım, ani orada var nicä büün dooruluk bulmaa. Kalȇr sade beklemää, ani nezamansa bu görevä geleceklär başka insannar da savaşaceklar yaşayannara deyni işlemää».

Gagauziya başkan seçimnerin kandidatı İvan Burgudcı  kayıl onunnan, ani seçimnär geçtilär hem saklamȇȇr, ani seviner buna. İvan Burgudcı nışannadı, ani seçim proţesindä herbir ses önemli.

İVAN BURGUDCI  Gagauziya başkan seçimneri kandidatı: «Bizim aramızda vardı taa bir kandidat Manol Dmitriy. O söläärdi, ani yaşayannar seçinmerä çıkmasınnar hem kendisi da çıkarmadı kendi kandidaturasını sıradan. O kazandı yarım proţent».

İvan Burgudcı sayȇr, ani politika durumunu regionda diil lääzım kızdırmaa.

İVAN BURGUDCI  Gagauziya başkan seçimneri kandidatı: «Seçimnär bittilär, halk ayırdı. Halk söledi kimi o isteer başkan görmää. Eter dartışmaa. Hadiyin başlayacez işlemää, ani Gagauziyamız ötää dooru ilerlesin. Suvayacez ennerimizi da yardım edecez».

Gagauziyanın başkan görevinä kandidat Dmitriy Manol haberledi, ani seçimnerdä çok yannışlık vardı. Bu üzerä da seçimneri diil lääzım saysınnar.

DMİTRİY MANOL Gagauziya başkan seçimneri kandidatı: «Merkez seçim Komisiyası baamsız lääzım olsun. Onnar lääzım dooru saysınnar hem hepsi yannışlıkları esaba alsınnar. Ama o ne yapıldı-bişeyä gelmeer. Bizim gözledicilerimizin sayılarına görä yaarım ona avşamneen, seçimneri saymaa deyni gerçeklenmiş, 1700 ses taa etmäzdi».

Dmitriy Manol urguladı, ani daavaya danışacek.

 DMİTRİY MANOL Gagauziya başkan seçimneri  kandidatı: «Bän daavaya danışacam. Büün yarın lääzımnı erä dokumenleribir toplȇȇrız. Bän gidecäm bitkiyädän, lääzım olarsaydı Evropa Daavasının uurlarına da danışacam ».

İrina Vlah söledi, ani bu seçim  kompaniyası en zordu. O danıştı kendi oponentlerinä.

İRİNA VLAH  Gagauziyanın başkan seçimneri kandidatı: «Danışȇrım sizä seçımneri geçmiş sayasınız. Bu dört yılın süresindä biz işledik Avtonomiyanın ilerlemesi için. Çok yapıldı soţial hem ekonomika uurunda. Bizimnän barabar çalıştılar  yabancı devletlerdän partnörlar. Ayırı yardımı verdilär bizä Türkiya, Rusiya hem Evropa Birlii. Barabar Moldovanın prezidentinnän biz bir sıra proektleri giriştirdik. Şindi iş onda, ani bunnarı hepsini ilerletmää».

Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyası taa açıklamadı seçimnerin çıkışlarını. İlk haberlerä görä, seçimnerä 56 bin kişiyä yakın katıldı.

Tekst: N.Andrieş, video:A.Novak, S.Bejenar, montaj:T.Kazaku