Gagauziyanın halk topluşu ilk okumakta kabletti  «Gagauz Respublikasının  (1990-1995-ci yılların) korumak kuvetleri bölümnerin veterannarın soţial uurunda yardımı»  için kanonunu.

 Gagauz respublikasının  korumak kuvetleri bölümnerin veterannarı  her yıl regional bücetindän 1500 (bin beşüzär) ley kompensaţiya kablederlär. Kimi deputatlar teklif ettilär bu soţial ödemesini  büültmää  6 bin leya kadar. Gagauziyanın Halk topluşun başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy teklif etti   kanonu ilk bakılmakta kabletmää da, ikinci bakılmayadan, ödemeklerin mehanizmasını hem bücetini hazırlamaa.

ALEKSANDR TARNAVSKİY Gagauziyanın Halk topluşun başın yardımcısı: «Bu soruşu kabletmää deyni 18 ses lääzım, bundan kaarä veto hakı da lääzım geçilsin. Biz hep okadar lääzım annaşabilelim. Teklif ederim ilk okumakta onu konţeptual uurunda kabletmää hem kompromis bulmaa».

 Bakannık komitetin başın   işini götürän Vadim Çeban teklif etti kanonun bakılmasını, Halk topluşun reglamentinä görä, başka vakıda brakmaa.

VADİM ÇEBAN Bakannık komitetin başın   işini götürän: «Halk topluşun reglamentin 71 statyasına görä, o kanon proektleri, angıları  kabletmedilär Bakannık komitetin izinini  hem angıları götürerlär  bücetin harcamakların büülmesinä, bakılmȇȇrlar. Teklif ederim çıkarmaa bu soruşu iş sırasından da başka bir vakıt onu bakmaa».

 Halk topluşun deputatı Pötr Çavdar  nışannadı, ani ilkin lääzım kurmaa Gagauz Respublikasının kuvetleri veterannarın listelerini hem bulmaa, neredän bu ödemeklär için para alınacek.

PÖTR ÇAVDAR  Gagauziyanın Halk topluşun deputatı: «Para yok.   Bizdä olmayacek neredän alalım para da verelim kompensaţiyaları, nicä bunu teklif eder komisiya. Lääzım dönmää soruşun bakılmasına taa sora, açan 2020-ci yıl için  büdjet kabledilecek».

 Deputat Ekaterina Jekova kayıl oldu onunnan, ani kanon iniţiativasını lääzım kabletmää.

EKATERİNA JEKOVA Gagauziyanın Halk topluşun deputatı: «Bu hep ölä kanon, nicä dä başkaları. Biz onu lääzım bakalım da kabledelim kararı. İsteerim sade vermää cuvap soruşa-« Kimin bu «zakazı»?». Hep ölä soruş peydalandı, açan biz çıktık gagauz dili için kanon iniţiativasınnan. Ozaman hep sölärdilär, ani bu kimin sä «zakazı». Sorardılar, neçin yokkana para, bu kanonu lääzım kabletmää Bu salonda, hepsini bunu işittik. Bakannık komitetin var hakı sölemää ne isteerlär, Gagauziyanın Halk Topluşunda da var kendi hakı. Bän kayılım Aleksandr Tarnavskinin bakışınınnan».

Bitki-bitkiyä deputatlar geldilär bir karara- işlettirmää taa ii kanonu. Bu soruşun bakılmasına onar döneceklär güzä.

Tekst: L.Novak, E.Ratkoglo, video: A.Novak, montaj: A.Uzun.