Komrat kasabasının kolledjında 115 kişi kabletti zanaatı muzika, turizm hem soţial sferalarında.

Komrat kasabasının koledjın başarannarı üürenmenin bitmesini kutladılar yorulu avşamında. Başarannarın yortusu Komrat kasabasının Kultura evindä geçti.

 MARİYA TANASOVİÇ Mihayıl Çakirin adına koledjın başı

«Biz isteriz ki bizim uşaklarımız yaşamada kendi erini bulsunnar. Onnar pek islää zanaatları kablettilär hem üüsek uurda hazırlandılar. Bunu göstererlar onnarın üüsek notları»

115 zanaatçı muzika, turizm hem soţial sferalarında kablettilär diplomnarı. Kutlamaklardan sora verildi konţert, angısını hazırladlar hep koledjın üürenicileri. Grupaların birinin kuratoru Elena Ketraru annattı, ani zanaatçılar işini üüsek uurda yapmaa hazır.

ELENA KETRARU  grupanın kuratoru

«Uşaklar pek islää, kreativ, pek iyi kendilerini praktikada gösterdilär. Onnar islää zanaatçılar. Pek hodullanȇrım, ani 4 yıl onnarın kuratoruydum»

Yortulu olayın sonunda  gençlär duygulandılar diplomnarın kableytmesindän. Kendi plannarlan hem duygularlan paylaştılar hem studentlär, hem onnarın anaları — bobaları.

Üüredecilär başarannara danıştılar çok sıçak laflarlan. Gençlär şükür ettilär üredicileri verilmiş bilgilär hem dayanmak için, anaları — bobaları da — sevgi hem hatır için.